Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos darbo birža prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos darbo birža prie SADM
Pavadinimas
Lietuvos darbo birža prie SADM
Adresas
Geležinio Vilko 3A, Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 60770
Faksas
+370 5 23 60788
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų prašymų nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos informacijos teikimas
Asmenų prašymų nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos informacijos teikimas – tai fizinių asmenų (toliau – FA) ir juridinių asmenų (toliau – JA) (toliau kartu – asmuo arba asmenys) prašymų nagrinėjimas ir teisės aktų nustatytos informacijos teikimas asmenims Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir teritorinių darbo biržų kompetencijos klausimais.
Prašymas yra suprantamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į Lietuvos darbo biržą, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie Lietuvos darbo biržos ar teritorinių darbo biržų veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į Lietuvos darbo biržą.
Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Ieškant darbo
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Atsakymas į asmens prašymą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti prašymą.
Kai asmens prašymą Lietuvos darbo biržai perduoda asmens atstovas, jis jai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui atvykus į Lietuvos darbo biržą), raštu (tiesiogiai asmeniui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui atvykus į Lietuvos darbo biržą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį). Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Lietuvos darbo biržos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma yra laisva, tačiau jis turi būti parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu) ir įskaitomai.
Kai prašymą pateikia FA, jame būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu FA vardu kreipiasi jo atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Kai prašymą pateikia JA, jame būtina nurodyti asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu JA vardu kreipiasi jo atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Jeigu kreipiamasi dėl duomenų apie kitus asmenis teikimo, prašyme papildomai reikia nurodyti asmens duomenų naudojimo tikslą, teikimo bei gavimo teisinį pagrindą ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtį.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad būtų galima atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti prašymo turinį ir identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) (toliau - Teisės gauti informaciją įstatymas);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Lietuvos darbo biržos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 (Žin., 2006, Nr. 125-4774; 2010, Nr. 62-3076).
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);<br/>Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) (toliau - Teisės gauti informaciją įstatymas);<br/>Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);<br/>Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);<br/>Lietuvos darbo biržos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 (Žin., 2006, Nr. 125-4774; 2010, Nr. 62-3076). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) (toliau - Teisės gauti informaciją įstatymas);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Lietuvos darbo biržos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A1-306 (Žin., 2006, Nr. 125-4774; 2010, Nr. 62-3076).

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Jeigu Lietuvos darbo birža neįgaliota spręsti prašyme išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Lietuvos darbo biržoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis.
Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Lietuvos darbo biržą tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinėjamas, Lietuvos darbo birža per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo Lietuvos darbo biržoje praneša asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.
Prašymai, kuriuose nėra nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi FA) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi JA) ir duomenys ryšiui palaikyti, arba kurie yra asmens nepasirašyti, nenagrinėjami, jeigu Lietuvos darbo biržos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.
Atkreiptinas dėmesys, kad asmens duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).
Raktažodžiai
Prašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
prasymu-nagrinejimo-schema.docx prasymu-nagrinejimo-schema.docx
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui atvykus į Lietuvos darbo biržą), raštu (tiesiogiai asmeniui arba jo teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotam atstovui atvykus į Lietuvos darbo biržą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį). Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Lietuvos darbo biržos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
PAS1544
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems