Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37076052400
Faksas
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille
Dokumento legalizavimas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento (toliau – Konsulinis departamentas) diplomato arba konsulinio pareigūno atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo patvirtinimas arba užsienio valstybėje išduotą dokumentą legalizavusio dokumentą išdavusios užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.
Dokumento tvirtinimas pažyma (Apostille) – notaro ar Konsulinio departamento diplomato atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – Hagos konvencija).
Dokumentas – oficialusis dokumentas, kurio sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, taip pat oficialiojo dokumento nuorašas, išrašas, kopija, vertimas, Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkomų duomenų išrašas.
Legalizuojami dokumentai, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, išduoti užsienio valstybėse, neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, dokumentai, kurie bus pateikiami Lietuvos Respublikoje, ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų išduoti dokumentai.
Užsienio valstybėje išduoti dokumentai gali būti legalizuoti Lietuvos Respublikoje, jeigu jie legalizuoti dokumentą išdavusios užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno.
Pažyma (Apostille) tvirtinami dokumentai, kurie bus pateikiami užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos. Pažyma (Apostille) netvirtinami nurodyti Hagos konvencijos 1 straipsnyje dokumentai, kuriems Hagos konvencija netaikoma.
Dokumentai gali būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu jie patvirtinti valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės vadovo ar kito pasirašyti dokumentą įgaliojimus turinčio asmens arba valstybės įgalioto asmens (toliau – dokumentą išdavęs subjektas) parašu ir dokumentą išdavusio subjekto antspaudu, kai dokumentų rengimą reguliuojantys teisės aktai nustato, kad parašo rekvizite turi būti antspaudas, ir juose nurodytos dokumentą pasirašiusio asmens pareigos. Tokius reikalavimus atitinkančių dokumentų nuorašai, išrašai ar kopijos legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille), jeigu jų tikrumas paliudytas notaro arba dokumentą išdavusio ir šio dokumento nuorašo, išrašo ar kopijos tikrumą patvirtinusio subjekto.
Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkomų duomenų išrašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostille), jeigu jie patvirtinti atitinkamo registro tvarkytojo ar institucijos, teikiančios valstybės informacinės sistemos tvarkomus duomenis, antspaudu ir įgalioto darbuotojo parašu.
Dokumento vertimo tikrumo arba dokumentą išvertusio asmens parašo tikrumo notarinis paliudijimas gali būti legalizuojamas ar tvirtinamas pažyma (Apostille), jeigu jis pateikiamas kartu su išverstu dokumentu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Dokumento legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) patvirtina, kad tai – oficialusis dokumentas. Dokumento legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) nepatvirtina dokumento turinio tikrumo ir kad dokumentas parengtas laikantis dokumentų rengimą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys, kurie pateikia dokumentus legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dokumentai legalizuojami Konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
Pažyma (Apostille) dokumentai tvirtinami pas notarą arba Konsuliniame departamente. Konsuliniame departamente pažyma (Apostille) tvirtinami tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas asmenų pateikti dokumentai ir Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateikti teisinės pagalbos prašymų dokumentai.
Pareigūnas legalizuojamame dokumente padaro legalizavimo įrašą, pasirašo ir patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
Legalizavimo įrašas daromas lietuvių ir anglų (arba kita) kalbomis.

Pažyma (Apostille) prisegama prie tvirtinamo dokumento lapo, kuriame yra dokumentą patvirtinusio asmens parašas. Ją pasirašo ir antspauduoja reljefiniu ir rašaliniu antspaudais su Lietuvos valstybės herbu.
Pažyma (Apostille) pildoma lietuvių ir (ar) anglų kalba.
Dokumentai legalizuojami arba patvirtinami pažyma (Apostille) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo dienos.
Šis terminas netaikomas, kai dokumentai tvirtinti pažyma (Apostille) Konsuliniam departamentui pateikiami per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.
Dokumentas legalizuojamas ar tvirtinamas pažyma (Apostille), jeigu jame esantis parašo rekvizitas ir antspaudas, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, atitinka dokumentą išdavusio subjekto Konsuliniam departamentui arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateiktą parašo rekvizito ir antspaudo pavyzdį ir dėl dokumento patvirtinimo tikrumo nekyla abejonių. Jeigu Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga neturi dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, pavyzdžio arba pavyzdyje esantys parašo rekvizito elementai neatitinka dokumente esančio parašo rekvizito elementų, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento patvirtinimo tikrumo, Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga atlieka dokumento patikrinimo procedūrą. Tokiu atveju dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) terminas gali būti pratęstas iki 15 darbo dienų.

Užsienio valstybėje išduotas dokumentas legalizuojamas, jeigu šio dokumento legalizavimo įraše esantis užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašas, pareigos ir antspaudas atitinka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateiktą pavyzdį ir dėl dokumento legalizavimo tikrumo nekyla abejonių. Jeigu Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga neturi dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo pavyzdžio arba turimas pavyzdys neatitinka dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento legalizavimo tikrumo, Užsienio reikalų ministerija arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga dėl dokumento legalizavimo tikrumo kreipiasi į užsienio valstybės, kurios diplomatas ar konsulinis pareigūnas dokumentą legalizavo, užsienio reikalų ministeriją arba diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Tokiu atveju dokumentas legalizuojamas, kai gaunamas užsienio valstybės patvirtinimas.

Dokumentą legalizuoti ar tvirtinti pažymą (Apostille), jeigu:
1. dokumentą pateikiantis asmuo nepateikia savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
2. pateiktas dokumentas neatitinka Aprašo nustatytų reikalavimų;
3. pateiktame dokumente yra klastojimo požymių;
4. Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga neturi dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, pavyzdžio arba užsienio valstybėje išduoto dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo pavyzdžio, arba turimas pavyzdys neatitinka dokumente esančio parašo rekvizito elementų arba užsienio valstybės išduoto dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento patvirtinimo ar legalizavimo tikrumo ir dokumentą išdavę subjektai arba šių subjektų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar funkcijų perėmėjai per maksimalų 15 darbo dienų terminą nepatvirtina dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo, arba užsienio valstybėje išduoto dokumento legalizavimo tikrumo nepatvirtina užsienio valstybės, kurios diplomatas ar konsulinis pareigūnas dokumentą legalizavo, užsienio reikalų ministerija arba diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga;
5. yra kitų viešąjį administravimą ar konsulinių funkcijų atlikimą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų atsisakyti suteikti administracines paslaugas ar konsulines funkcijas arba dokumento legalizavimas ar patvirtinimas pažyma (Apostille) prieštarautų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ar Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatoms.
Asmens, kuriam atsisakyta legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) dokumentą, prašymu Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga atsisakymo priežastis išdėsto raštu, vadovaudamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paslauga atliekama atvykus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ar Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje. Tvirtinami dokumentai negali būti pateikiami paštu.

Lankytojų priėmimo Užsienio reikalų ministerijoje laikas :
pirmadieniais - ketvirtadieniais 9.00 - 12.00 val. ir 14.00 - 16.00 val.
penktadieniais 9.00 - 12.00 val. ir 14.00 - 15.00 val.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
dokumentų legalizavimas, pažyma Apostille
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dokumentai legalizuojami Konsuliniame departamente arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
Pažyma (Apostille) dokumentai tvirtinami pas notarą arba Konsuliniame departamente. Konsuliniame departamente pažyma (Apostille) tvirtinami tik per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas asmenų pateikti dokumentai ir Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pateikti teisinės pagalbos prašymų dokumentai.
Pareigūnas legalizuojamame dokumente padaro legalizavimo įrašą, pasirašo ir patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
Legalizavimo įrašas daromas lietuvių ir anglų (arba kita) kalbomis.

Pažyma (Apostille) prisegama prie tvirtinamo dokumento lapo, kuriame yra dokumentą patvirtinusio asmens parašas. Ją pasirašo ir antspauduoja reljefiniu ir rašaliniu antspaudais su Lietuvos valstybės herbu.
Pažyma (Apostille) pildoma lietuvių ir (ar) anglų kalba.
Dokumentai legalizuojami arba patvirtinami pažyma (Apostille) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo dienos.
Šis terminas netaikomas, kai dokumentai tvirtinti pažyma (Apostille) Konsuliniam departamentui pateikiami per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.
Dokumentas legalizuojamas ar tvirtinamas pažyma (Apostille), jeigu jame esantis parašo rekvizitas ir antspaudas, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, atitinka dokumentą išdavusio subjekto Konsuliniam departamentui arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateiktą parašo rekvizito ir antspaudo pavyzdį ir dėl dokumento patvirtinimo tikrumo nekyla abejonių. Jeigu Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga neturi dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, pavyzdžio arba pavyzdyje esantys parašo rekvizito elementai neatitinka dokumente esančio parašo rekvizito elementų, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento patvirtinimo tikrumo, Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga atlieka dokumento patikrinimo procedūrą. Tokiu atveju dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) terminas gali būti pratęstas iki 15 darbo dienų.

Užsienio valstybėje išduotas dokumentas legalizuojamas, jeigu šio dokumento legalizavimo įraše esantis užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašas, pareigos ir antspaudas atitinka Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateiktą pavyzdį ir dėl dokumento legalizavimo tikrumo nekyla abejonių. Jeigu Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga neturi dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo pavyzdžio arba turimas pavyzdys neatitinka dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento legalizavimo tikrumo, Užsienio reikalų ministerija arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga dėl dokumento legalizavimo tikrumo kreipiasi į užsienio valstybės, kurios diplomatas ar konsulinis pareigūnas dokumentą legalizavo, užsienio reikalų ministeriją arba diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Tokiu atveju dokumentas legalizuojamas, kai gaunamas užsienio valstybės patvirtinimas.

Dokumentą legalizuoti ar tvirtinti pažymą (Apostille), jeigu:
1. dokumentą pateikiantis asmuo nepateikia savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
2. pateiktas dokumentas neatitinka Aprašo nustatytų reikalavimų;
3. pateiktame dokumente yra klastojimo požymių;
4. Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga neturi dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, pavyzdžio arba užsienio valstybėje išduoto dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo pavyzdžio, arba turimas pavyzdys neatitinka dokumente esančio parašo rekvizito elementų arba užsienio valstybės išduoto dokumento legalizavimo įraše esančio užsienio valstybės diplomato ar konsulinio pareigūno parašo, pareigų ir antspaudo, arba kyla abejonių dėl pateikto dokumento patvirtinimo ar legalizavimo tikrumo ir dokumentą išdavę subjektai arba šių subjektų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar funkcijų perėmėjai per maksimalų 15 darbo dienų terminą nepatvirtina dokumente esančio parašo rekvizito ir antspaudo, kai dokumentas patvirtintas antspaudu, tikrumo, arba užsienio valstybėje išduoto dokumento legalizavimo tikrumo nepatvirtina užsienio valstybės, kurios diplomatas ar konsulinis pareigūnas dokumentą legalizavo, užsienio reikalų ministerija arba diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga;
5. yra kitų viešąjį administravimą ar konsulinių funkcijų atlikimą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų atsisakyti suteikti administracines paslaugas ar konsulines funkcijas arba dokumento legalizavimas ar patvirtinimas pažyma (Apostille) prieštarautų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ar Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatoms.
Asmens, kuriam atsisakyta legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) dokumentą, prašymu Konsulinis departamentas arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga atsisakymo priežastis išdėsto raštu, vadovaudamiesi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.
PAS2168
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-07-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems