Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Civilinės aviacijos administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Civilinės aviacijos administracija
Pavadinimas
Civilinės aviacijos administracija
Adresas
Vilnius Rodūnios kelias 2, LT-02188
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 27 39038
Faksas
+370 5 27 39248
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:15, V 7:30 – 15:00
Paslaugos aprašas
Gamybos organizacijų patvirtinimas ir nuolatinė priežiūra
Gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisykės ir Gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 36 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į Europos Komisijos reglamento Nr. 1702/2003 priedo 21 dalies (B skyriaus A poskyrio 21B.30 punkto) reikalavimus, kuriuose nustatomas orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimas bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo tvarka
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Susisiekimo ir ryšių paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos gamybos organizacijų patvirtinimas pagal Europos Komisijos reglamento Nr. 1702/2003 priedo 21 dalies G poskyrio reikalavimus, pažymėjimo išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Organizacija su paraiška turi pateikti:
1. užpildytą Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 50 formą (2 egzempliorius);
2. notaro patvirtintas Organizacijos registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas;
3. Gamybos organizavimo vadovą (toliau – Vadovą) (2 egzempliorius);
4. visų Organizacijos įgaliotųjų asmenų užpildytą EASA 4 formą.
5. mokėjimo kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas valstybės rinkliavos mokestis už paslaugas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintus tarifus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5768
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavęs 3 ir 4 punkte nurodytus dokumentus, įgaliotasis CAA atstovas (-ai) patikrina, ar pateikto Vadovo struktūra ir jame aprašyta tvarka tenkina 21dalies G skyriaus reikalavimus, ir teikia jį tvirtinti CAA direktoriui. Vadovas tikrinamas ir tvirtinamas pagal Gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisykles.
2. CAA įgaliotasis atstovas (-ai) privalo peržiūrėti pateiktas Organizacijos įgaliotųjų asmenų EASA 4 formas ir, įsitikinęs, kad siūlomos kandidatūros yra priimtinos, patvirtinti tai užpildydamas tam skirtą EASA 4 formos dalį.
3. Po Vadovo patvirtinimo CAA įgaliotasis atstovas (-ai) privalo patikrinti, ar Organizacija atitinka 21 dalies G skyriaus reikalavimus. Tikrinama remiantis paskutine galiojančia 21 dalies G skyriaus reikalavimų revizija ir atitinkama EASA išleistų priimtinų atitikimo būdų (AMC) ir aiškinamosios medžiagos (GM) revizija.
4. Atliekantis patikrinimą įgaliotasis atstovas (-ai) privalo būti susipažinęs (-ę) su pateiktais organizacijos dokumentais ir Vadove aprašytomis procedūromis bei išklausęs (-ę) 21 dalies mokymo kursus.
5. Apie planuojamą atlikti patikrinimą Organizacija informuojama iš karto ir su ja suderinama patikrinimo data.
6. Sutartu laiku atliekamas Organizacijos patikrinimas pagal 21 dalies G skyriaus reikalavimus, EASA išleistus AMC ir GM, taip pat pagal Vadove aprašytas taisykles. Patikrinimo metu turi dalyvauti Organizacijos atstovas. Bent kartą turi būti susitikta su jos atsakinguoju vadybininku. Patikrinimo metu sutiktų asmenų pavardės ir pareigos turi būti įrašytos į pildomą EASA 56 formą.
7. Patikrinimas turi apimti visą Organizacijos veiklą. Jei pateiktame prašyme nurodyti keli orlaivių tipai, privalu atlikti tik vieno tipo patikrinimą. Kiti tipai gali būti patikrinti tik pagal kelis atsitiktinai pasirinktus reikalavimų punktus.
8. Patikrinimo metu pildoma EASA 56 forma, kurioje surašomi rasti trūkumai. Pagal šių taisyklių VI skyrių nustatomi trūkumų lygiai ir jų ištaisymo terminai.
9. Jei patikrinimo metu CAA įgaliotasis atstovas susiduria su neaiškia situacija arba galimu trūkumu, galutinis sprendimas gali būti priimtas vėliau, detaliai išnagrinėjus situaciją. Apie rastą galimą trūkumą ir atidėtą sprendimo priėmimą informuojamas Organizacijos atstovas.
10. Po atlikto patikrinimo Organizacijos atstovas supažindinamas su jo rezultatais ir nustatytais trūkumais.
11. Įgaliotasis CAA atstovas per 2 savaites po atlikto patikrinimo privalo galutinai užpildyti EASA 56 formą, surašyti joje rastų trūkumų lygius bei jų taisymo terminus ir kopiją perduoti Organizacijai. Kopijos perdavimas turi būti užregistruotas Įmonėms perduotų patikrinimo formų registracijos žurnale.
12. Atlikęs patikrinimą, CAA įgaliotasis atstovas turi kontroliuoti, kad Organizacija per nustatytą laiką ištaisytų visus rastus trūkumus. Apie trūkumų ištaisymą įsitikinama pakartotinio audito metu arba gavus tai patvirtinančius dokumentus. Neatitikimų ištaisymo datą būtina įrašyti į EASA 56 formą, pildytą patikrinimo metu.
13. Užpildytos EASA 56 formos kokybę privalo patikrinti įgaliotasis CAA atstovas, nedalyvavęs Organizacijos patikrinime. Kokybės patikrinimą atlikęs asmuo turi tai patvirtinti pasirašydamas EASA 56 formos tam skirtoje vietoje.
14. Organizacijos patvirtinimo pažymėjimas (EASA 55 forma) išduodamas po to, kai CAA patvirtina Vadovą, užpildo pateiktas EASA 4 formas ir Organizacija ištaiso visus neatitikimus, nustatytus patikrinimo metu.
15. Patvirtinimo pažymėjime (EASA 55 formos B lapas) surašomi Organizacijos gaminami produktai ir leidžiamų atlikti darbų kategorijos. Pažymėjime gali būti įrašyti ir kiti papildomi apribojimai.
16. Patvirtinimo pažymėjimui suteikiamas numeris pagal 2004-04-07 EASA vykdančiojo direktoriaus sprendimą Nr. 2004/4/RM „Dėl organizacijų patvirtinimo pažymėjimų numerių sistemos“. Pažymėjimas užregistruojamas į pažymėjimų, išduotų pagal 21 dalies G skyriaus reikalavimus, registravimo žurnalą.
17. Patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo originalai įteikiami Organizacijai, o kopijos įsegamos į jos bylą, kuri saugoma CAA.
18. Patvirtinimo pažymėjimas išduodamas neribotam laikui.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Norėdama gauti patvirtinimą pagal 21 dalies reikalavimus, Organizacija privalo kreiptis į CAA ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki planuojamos veiklos pradžios ir pateikti paraišką
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 2316 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 3475 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 144 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 289 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 1158 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 579 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 90 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Komisijos 2003 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1702/2003,
nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles
Nuoroda #
Europos Komisijos 2003 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, <br/>nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles Europos Komisijos 2003 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1702/2003,
nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles

Pavadinimas Lietuvos Respublikos 2000 m. spalio 17 d. aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos 2000 m. spalio 17 d. aviacijos įstatymas  Nr. VIII-2066  Lietuvos Respublikos 2000 m. spalio 17 d. aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066
Pavadinimas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 4R-138, „Dėl gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda #
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus  2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 4R-138, „Dėl gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“  Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 4R-138, „Dėl gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
civilinė aviacija, gamybos organizacija, registravimo pažymėjimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavęs 3 ir 4 punkte nurodytus dokumentus, įgaliotasis CAA atstovas (-ai) patikrina, ar pateikto Vadovo struktūra ir jame aprašyta tvarka tenkina 21dalies G skyriaus reikalavimus, ir teikia jį tvirtinti CAA direktoriui. Vadovas tikrinamas ir tvirtinamas pagal Gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisykles.
2. CAA įgaliotasis atstovas (-ai) privalo peržiūrėti pateiktas Organizacijos įgaliotųjų asmenų EASA 4 formas ir, įsitikinęs, kad siūlomos kandidatūros yra priimtinos, patvirtinti tai užpildydamas tam skirtą EASA 4 formos dalį.
3. Po Vadovo patvirtinimo CAA įgaliotasis atstovas (-ai) privalo patikrinti, ar Organizacija atitinka 21 dalies G skyriaus reikalavimus. Tikrinama remiantis paskutine galiojančia 21 dalies G skyriaus reikalavimų revizija ir atitinkama EASA išleistų priimtinų atitikimo būdų (AMC) ir aiškinamosios medžiagos (GM) revizija.
4. Atliekantis patikrinimą įgaliotasis atstovas (-ai) privalo būti susipažinęs (-ę) su pateiktais organizacijos dokumentais ir Vadove aprašytomis procedūromis bei išklausęs (-ę) 21 dalies mokymo kursus.
5. Apie planuojamą atlikti patikrinimą Organizacija informuojama iš karto ir su ja suderinama patikrinimo data.
6. Sutartu laiku atliekamas Organizacijos patikrinimas pagal 21 dalies G skyriaus reikalavimus, EASA išleistus AMC ir GM, taip pat pagal Vadove aprašytas taisykles. Patikrinimo metu turi dalyvauti Organizacijos atstovas. Bent kartą turi būti susitikta su jos atsakinguoju vadybininku. Patikrinimo metu sutiktų asmenų pavardės ir pareigos turi būti įrašytos į pildomą EASA 56 formą.
7. Patikrinimas turi apimti visą Organizacijos veiklą. Jei pateiktame prašyme nurodyti keli orlaivių tipai, privalu atlikti tik vieno tipo patikrinimą. Kiti tipai gali būti patikrinti tik pagal kelis atsitiktinai pasirinktus reikalavimų punktus.
8. Patikrinimo metu pildoma EASA 56 forma, kurioje surašomi rasti trūkumai. Pagal šių taisyklių VI skyrių nustatomi trūkumų lygiai ir jų ištaisymo terminai.
9. Jei patikrinimo metu CAA įgaliotasis atstovas susiduria su neaiškia situacija arba galimu trūkumu, galutinis sprendimas gali būti priimtas vėliau, detaliai išnagrinėjus situaciją. Apie rastą galimą trūkumą ir atidėtą sprendimo priėmimą informuojamas Organizacijos atstovas.
10. Po atlikto patikrinimo Organizacijos atstovas supažindinamas su jo rezultatais ir nustatytais trūkumais.
11. Įgaliotasis CAA atstovas per 2 savaites po atlikto patikrinimo privalo galutinai užpildyti EASA 56 formą, surašyti joje rastų trūkumų lygius bei jų taisymo terminus ir kopiją perduoti Organizacijai. Kopijos perdavimas turi būti užregistruotas Įmonėms perduotų patikrinimo formų registracijos žurnale.
12. Atlikęs patikrinimą, CAA įgaliotasis atstovas turi kontroliuoti, kad Organizacija per nustatytą laiką ištaisytų visus rastus trūkumus. Apie trūkumų ištaisymą įsitikinama pakartotinio audito metu arba gavus tai patvirtinančius dokumentus. Neatitikimų ištaisymo datą būtina įrašyti į EASA 56 formą, pildytą patikrinimo metu.
13. Užpildytos EASA 56 formos kokybę privalo patikrinti įgaliotasis CAA atstovas, nedalyvavęs Organizacijos patikrinime. Kokybės patikrinimą atlikęs asmuo turi tai patvirtinti pasirašydamas EASA 56 formos tam skirtoje vietoje.
14. Organizacijos patvirtinimo pažymėjimas (EASA 55 forma) išduodamas po to, kai CAA patvirtina Vadovą, užpildo pateiktas EASA 4 formas ir Organizacija ištaiso visus neatitikimus, nustatytus patikrinimo metu.
15. Patvirtinimo pažymėjime (EASA 55 formos B lapas) surašomi Organizacijos gaminami produktai ir leidžiamų atlikti darbų kategorijos. Pažymėjime gali būti įrašyti ir kiti papildomi apribojimai.
16. Patvirtinimo pažymėjimui suteikiamas numeris pagal 2004-04-07 EASA vykdančiojo direktoriaus sprendimą Nr. 2004/4/RM „Dėl organizacijų patvirtinimo pažymėjimų numerių sistemos“. Pažymėjimas užregistruojamas į pažymėjimų, išduotų pagal 21 dalies G skyriaus reikalavimus, registravimo žurnalą.
17. Patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo originalai įteikiami Organizacijai, o kopijos įsegamos į jos bylą, kuri saugoma CAA.
18. Patvirtinimo pažymėjimas išduodamas neribotam laikui.

PAS31070
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2016-09-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems