Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Panevėžio miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Adresas internete
Telefonas
+370 4 55 01360
Faksas
+370 4 55 01354
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių lengvatinėmis sąlygomis privatizavimo (pardavimo) vykdymas
Ši paslauga apima Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkus, kurie pareiškia pageidavimą (prašymą) leisti privatizuoti (parduoti) jų nuomojamas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas.
Teisę privatizuoti(pirkti) lengvatinėmis sąlygomis gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius turi nuomininkai (asmenys,šeimos) šiais atvejais:
Laikantis sąlygos, kad pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją:
1. kai privatizuoja nuomininkai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka iki 1998 m. liepos 1 d.Seimo sudaryta privatizavimo komisija buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
2. kai privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą;
3. kai patalpų savininkai privatizuoja pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų gyvenamųjų patalpų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą sumažinant gyvenamojo namo bendrojo naudojimo naudingąjį plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
4. kai privatizuojamos grįžusiems į Lietuvą reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams Vyriausybės nustatyta tvarka nuomos pagrindais suteiktos gyvenamosios patalpos;
5. taip pat atvejais, kuriuos nustato Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas ir (ar)kiti teisės aktai,susiję su šio Įstatymo įgyvendinimu.
Už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, parduodamos šios savivaldybės(valstybės) gyvenamosios patalpos ir priklausiniai:
1. Kambariai (ir jų priklausiniai),esantys iš dalies privatizuotame bute su bendra virtuve, teikiant pirmenybę šio buto bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių privatizuotų gyvenamųjų patalpų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
2. gyvenamųjų patalpų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai (išskyrus laikinus pastatus), teikiant pirmenybę šių gyvenamųjų patalpų savininkams (bendraturčiams);
3. per 60 procentų fiziškai nusidėvėję nuomojami vienbučiai gyvenamieji namai, jų dalys (ir priklausiniai), taip pat butai, jeigu šių namų, butų remontas ar rekonstrukcija savivaldybei (valstybei) yra ekonomiškai nenaudingi, jų nuomininkams, jeigu šie nuomininkai yra išgyvenę juose ne mažiau kaip trejus metus;
4. gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys – šių namų savininkams, suteikiant jiems pirmenybės teisę pagal įstatymo 12 straipsnio 5 dalį;
5. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti valstybės ar savivaldybės butams ar kitoms patalpoms, ar šios dalies dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar šios dalies dalis valstybės ar savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos bendraturčių pirmenybės teisės taisyklės, nustatytos Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje.

Savivaldybės vykdomosios institucijos pirkimo-pardavimo sutartis sudaro ir tais atvejais, jeigu gyventojai pagal Butų privatizavimo įstatymą nustatytu laiku buvo pateikę prašymus privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl privatizavimo, ir jeigu jie yra sumokėję nustatyto dydžio įmokas, tačiau nesudarę pirkimo-pardavimo sutarties.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas lengvatinėmis sąlygomis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmenys (šeimos), turintys teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas ir priklausinius:
1. Nustatytos formos prašymą. Jame turi būti nurodytas pageidaujamų privatizuoti (pirkti) gyvenamų patalpų adresas, jų bendras naudingas plotas, naudojimosi šiomis patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutarties ar kitokiu pagrindu), informacija, kurio pilnamečio šeimos nario vardu bus sudaroma pirkimo pardavimo sutartis.
2. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai: asmens, kurio vardu bus sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, pasas ar asmens tapatybės kortelė, dokumentai, patvirtinantys teisę privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas pagal nurodytąjį įstatymą, naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinis pagrindas (nuomos sutartis ar kitoks dokumentas), notariškai patvirtintas šeimos narių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo pardavimo sutartis.
3. Savivaldybei pareikalavus - kitus dokumentus, reikalingus gyvenamųjų patalpų privatizavimui.
4. Dokumentus, leidžiančius mažinti objekto pirkimo kainą (neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės priimamajame.
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius analizuoja pateiktus dokumentus, patvirtinančius teisę privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis pagal nurodytąjį įstatymą, tikrina naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinį pagrindą, rengia objektų įkainojimą ir aktus, ruošia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą, rengia pirkimo-pardavimo sutartis, tvirtina pas notarą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.
2.Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo)ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1013 (Žin., 2001, Nr.73-2580).
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.<br/>2.Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo)ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1013 (Žin., 2001, Nr.73-2580). 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.
2.Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo)ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1013 (Žin., 2001, Nr.73-2580).

Pastabos
1. Ekonomikos ir turto valdymo skyrius iš besikreipiančio asmens turi gauti pažymą apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą išnuomotame bute.
2. Sutarties sudarymo išlaidas apmoka pirkėjas.
Raktažodžiai
Privatizavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo pateikia nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės priimamajame.
Ekonomikos ir turto valdymo skyrius analizuoja pateiktus dokumentus, patvirtinančius teisę privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis pagal nurodytąjį įstatymą, tikrina naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinį pagrindą, rengia objektų įkainojimą ir aktus, ruošia savivaldybės Tarybos sprendimo projektą, rengia pirkimo-pardavimo sutartis, tvirtina pas notarą.
PAS4428
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems