Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Jeruzalės g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08420 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos patikslinimas
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau – licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia arba siekiama pakeisti bet kokius licencijoje nurodytus duomenis, įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (juridinis asmuo, nustatyta tvarka įgijęs Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją), norinti patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją (toliau – licencija), pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) šio aprašymo nurodytus dokumentus.
Pareiškėjas dokumentus licencijai patikslinti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.
Patikslintos licencijos išduodamos elektronine forma arba pareiškėjui pateikus laisvos formos prašymą – popierine forma.
Už licencijos patikslinimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki licencijos jos patikslinimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.
Patikslinta popierinė licencija gali būti atsiųsta paštu, pareiškėjui pateikus nustatytos formos prašymą - „Prašymas atsiųsti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją“ – žr. šio aprašymo 11 punktą.
Visa informacija apie patikslintas įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas yra skelbiama svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt/LICENCIJOS.

Reikalingi dokumentai:
1. Įstaiga apie pasikeitusius rekvizitus ar apie pageidavimą nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų privalo pranešti Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikdama prašymą patikslinti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą.
2. Įstaigai pageidaujant įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jos licencija tikslinama Taisyklių V-VII skyriuose nustatyta tvarka, tai yra pateikiamas prašymas patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją ir privalomi dokumentai:
2.1. Licencijos originalas (jeigu turi).
2.2. Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų (nuostatų) kopija (jei keitėsi).
2.3. Dokumentą, įrodantį, kad patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą, paskirtis atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus reikalavimus.
2.4. Vykdomos veiklos leidimo-higienos paso (įstaigos ir jos filialų), atitinkamai licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 str. 4 d., kopija.
2.5. Vidaus tvarkos taisyklių kopija (jei keitėsi);
2.6. Sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašas (įstaigos ir jos filialų). Gavus patikslintą licenciją, per 30 kalendorinių dienų turi būti pateikti duomenys apie įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, nurodant vardą, pavardę, asmeniui išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis.
2.7. Pareiškėjo filialų (padalinių), kurie teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašas, kuriame nurodomi jų adresai, telefonų numeriai bei numatomos teikti paslaugos.
2.8. Medicinos priemonių (prietaisų), privalomų paraiškoje nurodytai (-oms) paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašas. Gavus patikslintą licenciją, per 30 kalendorinių dienų turi būti pateikti duomenys apie medicinos prietaisus, nurodant prietaiso pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus, serijos numerį.
2.9. Sutarčių su kitomis įstaigomis kopijos.
2.10. Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus atitinkamų licencijuojamų paslaugų teikimo reikalavimus.“
2.11. Informacija apie mokestį dėl licencijos patikslinimo.
3. Po reorganizavimo veiklą tęsianti įstaiga, norinti patikslinti licenciją ir į ją įtraukti prie jos prijungto juridinio asmens licencijoje ar jos dalyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tais pačias jų teikimo adresais, turi pateikti prašymą patikslinti licenciją, popierinės formos licencijos originalą (jeigu turi), reorganizavimą patvirtinančius dokumentus ir įsipareigojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius pateikti kitus duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

Tikslinant popierinės formos licenciją įstaigai išduodama elektroninė licencija. Pareiškėjo pageidavimu pateikus laisvos formos prašymą gali būti išduodama patikslinta popierinės formos licencija.
Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.
Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.
Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita; Sveikatos apsaugos paslaugos; Stacionarinės paslaugos; Greitosios medicinos pagalbos paslaugos; Slaugos paslaugos; Medicininė reabilitacija; Kita; Ambulatorinės specializuotos (gydytojų specialistų) paslaugos; Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant verslą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos patikslinimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau – licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia arba siekiama pakeisti bet kokius licencijoje nurodytus duomenis, įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (juridinis asmuo, nustatyta tvarka įgijęs Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją), norinti patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją (toliau – licencija), pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) šio aprašymo nurodytus dokumentus.
Pareiškėjas dokumentus licencijai patikslinti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.
Patikslintos licencijos išduodamos elektronine forma arba pareiškėjui pateikus laisvos formos prašymą – popierine forma.
Už licencijos patikslinimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki licencijos jos patikslinimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.
Patikslinta popierinė licencija gali būti atsiųsta paštu, pareiškėjui pateikus nustatytos formos prašymą - „Prašymas atsiųsti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją“ – žr. šio aprašymo 11 punktą.
Visa informacija apie patikslintas įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas yra skelbiama svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt/LICENCIJOS.

Reikalingi dokumentai:
1. Įstaiga apie pasikeitusius rekvizitus ar apie pageidavimą nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų privalo pranešti Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikdama prašymą patikslinti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą.
2. Įstaigai pageidaujant įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jos licencija tikslinama Taisyklių V-VII skyriuose nustatyta tvarka, tai yra pateikiamas prašymas patikslinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją ir privalomi dokumentai:
2.1. Licencijos originalas (jeigu turi).
2.2. Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų (nuostatų) kopija (jei keitėsi).
2.3. Dokumentą, įrodantį, kad patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą, paskirtis atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus reikalavimus.
2.4. Vykdomos veiklos leidimo-higienos paso (įstaigos ir jos filialų), atitinkamai licencijuojamai asmens sveikatos priežiūros paslaugai pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 str. 4 d., kopija.
2.5. Vidaus tvarkos taisyklių kopija (jei keitėsi);
2.6. Sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašas (įstaigos ir jos filialų). Gavus patikslintą licenciją, per 30 kalendorinių dienų turi būti pateikti duomenys apie įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, nurodant vardą, pavardę, asmeniui išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis.
2.7. Pareiškėjo filialų (padalinių), kurie teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašas, kuriame nurodomi jų adresai, telefonų numeriai bei numatomos teikti paslaugos.
2.8. Medicinos priemonių (prietaisų), privalomų paraiškoje nurodytai (-oms) paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašas. Gavus patikslintą licenciją, per 30 kalendorinių dienų turi būti pateikti duomenys apie medicinos prietaisus, nurodant prietaiso pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus, serijos numerį.
2.9. Sutarčių su kitomis įstaigomis kopijos.
2.10. Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus atitinkamų licencijuojamų paslaugų teikimo reikalavimus.“
2.11. Informacija apie mokestį dėl licencijos patikslinimo.
3. Po reorganizavimo veiklą tęsianti įstaiga, norinti patikslinti licenciją ir į ją įtraukti prie jos prijungto juridinio asmens licencijoje ar jos dalyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tais pačias jų teikimo adresais, turi pateikti prašymą patikslinti licenciją, popierinės formos licencijos originalą (jeigu turi), reorganizavimą patvirtinančius dokumentus ir įsipareigojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius pateikti kitus duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

Tikslinant popierinės formos licenciją įstaigai išduodama elektroninė licencija. Pareiškėjo pageidavimu pateikus laisvos formos prašymą gali būti išduodama patikslinta popierinės formos licencija.
Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.
Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.
Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551), įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau - licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia bet kurie licencijoje nurodyti duomenys (prašymas).
Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.
Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vaspvt.gov.lt/node/165
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 28 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, elektroninės formos licencija.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 34 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 42 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 29 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, elektroninės formos licencija.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 36 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 44 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 51 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, elektroninės formos licencija.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 54 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 62 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 69 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, elektroninės formos licencija.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 72 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 80 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 54 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, elektroninės formos licencija.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 57 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 65 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų, popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 81 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, elektroninės formos licencija.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 85 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, popierinės formos licencija, atsiimant licenciją išdavimo vietoje.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 93 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, popierinės formos licencija, siunčiant licenciją paštu.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551), įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau - licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia bet kurie licencijoje nurodyti duomenys (prašymas).
Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.
Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 81 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras: Valstybės rinkliava už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą: kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas, elektroninės formos licencija.
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (toliau - Taisyklės), aktuali redakcija 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d26b5000dff11e6bae4eb98746971fa
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (toliau - Taisyklės),  aktuali redakcija  2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (toliau - Taisyklės), aktuali redakcija 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551
Pavadinimas Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.60567EF971B9
Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
Pavadinimas Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Sveikatos apsaugos ministro patvirtinti bendrieji ir specialieji licencijuojamų asmens sveikatos paslaugų reikalavimai
Nuoroda http://www.vaspvt.gov.lt/node/338
Sveikatos apsaugos ministro patvirtinti bendrieji ir specialieji licencijuojamų asmens sveikatos paslaugų reikalavimai  Sveikatos apsaugos ministro patvirtinti bendrieji ir specialieji licencijuojamų asmens sveikatos paslaugų reikalavimai
Pastabos
Paslauga galutinė.
Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiami dokumentai ir/ar jų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtinti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
Asmens sveikatos priežiūros licencijos patikslinimas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikslinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1018309073_1.pdf 1018309073_1.pdf
Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551), įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija (toliau - licencija) turi būti tikslinama, kai pasikeičia bet kurie licencijoje nurodyti duomenys (prašymas).
Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.
Pareiškėjui pageidaujant, licencija, gali būti atsiųsta paštu. Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. T1-606 ,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduodamų licencijų atsiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems