Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Jeruzalės g. 21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08420 Vilnius
Adresas internete
Telefonas
+37052615177
Faksas
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūra
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūra (toliau – ĮASPL) gali būti planinė ir neplaninė.
Planinė - atliekama pagal patvirtintą tikrinimų planą.
Neplaninė - gali būti atliekama: vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu; kai gautas raštu iš fizinių ar juridinių asmenų apie teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimą; sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančiomis institucijomis raštu pateikus informaciją apie teisės aktų reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimą, gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą; turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai; jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.
Akreditavimo tarnyba gali organizuoti licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje, vertinant veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, kitų įstatymų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių paslaugų teikimą, reikalavimams. Atliekant planinį tikrinimą vietoje įstaiga informuojame raštu prieš 10 d., neplaninį - neinformuojama. Tikrinimo komisija yra sudaro Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu. Komisija nuvykusi į vietą surašo 2 egz. tikrinimą aktą (1 – paliekamas įstaigoje, kitas - Akreditavimo tarnyboje), rengiama tikrinimo ataskaita ir raštu įstaiga informuojama apie nustatytus trūkumus, nurodomas trūkumų šalinimo terminas (30 d.).
Trumpa informacija apie tikrinimus skelbiama svetainėje adresu www.vaspvt.gov.lt/Juridinių asmenų licencijavimas ir akreditavimas/Sąlygų laikymosi priežiūra.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse, nurodyti dokumentai:
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos steigimo dokumentų (įstatų (nuostatų) kopija.
2. Dokumentas, įrodantis, kad patalpos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus reikalavimus.
3. Vykdomos veiklos leidimo-higienos paso (įstaigos ir jos filialų),
4. Vidaus tvarkos taisyklių kopija.
5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros specialistų sąrašas ir kvalifikaciją įrodantis dokumentai.
6. Filialų (padalinių), kurie teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašas, kuriame nurodomi jų adresai, telefonų numeriai bei numatomos teikti paslaugos.
7. Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti naudojami medicinos priemonių (prietaisų) sąrašas.
8. Sutarčių su kitomis įstaigomis pagal paslaugų reikalalvimus.
9. Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo liudijimo kopija.
10. Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus atitinkamų licencijuojamų paslaugų teikimo reikalavimus.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Verslo subjektams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Sveikatos apsaugos paslaugos; Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita; Pradedant verslą
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūra
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Nėra nurodyta
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6/KuGKnANQwL
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Pavadinimas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (toliau - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d26b5000dff11e6bae4eb98746971fa
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (toliau - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551) Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (toliau - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156, aktuali redakcija SAM 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-551)
Pavadinimas Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=234192
Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
Pavadinimas Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217
Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 ,,Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklės“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b9574cb044e311e6bd3bfefc575ccac4
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklės“ Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 ,,Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklės“
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS2673
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos prašymo formas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems