Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinis studijų fondas X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinis studijų fondas
Pavadinimas
Valstybinis studijų fondas
Adresas
A.Goštauto g. 12 - 407, 01108 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052639152
Faksas
+370 5 26 39153
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems
Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmuo, kuris:

1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigęs studijas;
2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
3. visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
4. neturi akademinių skolų;
5. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
6. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Švietimo paslaugos; Aukštesniojo ir aukštojo mokslo studijos
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Studijas baigę asmenys, siekdami gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. privalo Fondui pateikti Prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją privalomąją karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą;
3. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą.
Prašymas ir dokumentai teikiami atvykus į Fondą arba atsiuntus paštu (išskyrus atvejus, kai Fondas nustato kitą prašymų ir dokumentų pateikimo būdą). Siunčiant dokumentų kopijas paštu, jos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko prieš pradedant studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu (toliau - studijuojantys asmenys) praneša savo aukštajai mokyklai apie atliktą karo tarnybą ir jos nustatyta tvarka bei terminais pateikia krašto apsaugos ministro patvirtinta tvarka išduotą dokumentą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją), patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą. Aukštoji mokykla, gavusi asmenų pateiktus dokumentus, iki einamųjų metų vasario 10 d, teikia sąrašą (toliau - Sąrašas) Valstybiniam studijų fondui (toliau - Fondas) asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.
2. Aukštosios mokyklos Sąraše pateikti asmenys įtraukiami į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą (toliau - Fondo valdybos sąrašas). Po Fondo valdybos priimto sprendimo skirti studijuojantiems asmenims už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją šie asmenys Fondui teikia prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.
3. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko po visų studijų ar jų dalies (toliau - studijas baigę asmenys), nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. Fondui teikia prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją ir kitus dokumentus.
4. Fondas kreipiasi į aukštąją mokyklą dėl studentų, kurie Fondui pateikė Prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, informacijos pateikimo. Gavęs informaciją iš aukštųjų mokyklų kartu su Sąrašu teikia Fondo valdybai tvirtinti bendrą sąrašą asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašymai ir originalūs dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos teikiamos raštu arba atvykus į Fondą (išskyrus atvejus kai Fondas numato kitą prašymų ir dokumentų teikimo būdą).
Visi dokumentai teikiami adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.
Kai prašymą ir dokumentus Fondui teikia asmens įgaliotas atstovas, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Kai studijas baigę asmenys nustatytais terminais netinkamai pateikia prašymą ir dokumentus, Fondas per 3 darbo dienas informuoja apie tai išsiųsdamas pranešimą prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju asmuo nuo pranešimo išsiuntimo iš Fondo dienos turi teisę per 3 darbo dienas pateikti Fondui prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Asmuo nepateikęs dokumentų nebus įtraukiamas į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis.
5. Asmenys apie tai, ar jiems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimų skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijas priėmimo dienos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Norėdamas gauti kompensacija asmuo privalo užpildyti patvirtintos formos prašymą.
Pildydamas paraišką, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metai, mėnuo, diena, lytis), deklaruotos gyvenamosios vietos adresą (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerius), pašto indeksą, telefoną su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės banko sąskaitos numerį, banko pavadinimą, mokslo ir studijų instituciją, studijų pakopą, studijų kryptį, studijų programos pavadinimą, studijų pradžios ir pabaigos datas, privalomos pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datą .
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Pavadinimas Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BFCA1084882
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas
Pavadinimas Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.154810B5808B
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Studijų kainos kompensacija bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko prieš pradedant studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu (toliau - studijuojantys asmenys) praneša savo aukštajai mokyklai apie atliktą karo tarnybą ir jos nustatyta tvarka bei terminais pateikia krašto apsaugos ministro patvirtinta tvarka išduotą dokumentą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją), patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą. Aukštoji mokykla, gavusi asmenų pateiktus dokumentus, iki einamųjų metų vasario 10 d, teikia sąrašą (toliau - Sąrašas) Valstybiniam studijų fondui (toliau - Fondas) asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.
2. Aukštosios mokyklos Sąraše pateikti asmenys įtraukiami į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą (toliau - Fondo valdybos sąrašas). Po Fondo valdybos priimto sprendimo skirti studijuojantiems asmenims už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją šie asmenys Fondui teikia prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.
3. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko po visų studijų ar jų dalies (toliau - studijas baigę asmenys), nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. Fondui teikia prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją ir kitus dokumentus.
4. Fondas kreipiasi į aukštąją mokyklą dėl studentų, kurie Fondui pateikė Prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, informacijos pateikimo. Gavęs informaciją iš aukštųjų mokyklų kartu su Sąrašu teikia Fondo valdybai tvirtinti bendrą sąrašą asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašymai ir originalūs dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos teikiamos raštu arba atvykus į Fondą (išskyrus atvejus kai Fondas numato kitą prašymų ir dokumentų teikimo būdą).
Visi dokumentai teikiami adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.
Kai prašymą ir dokumentus Fondui teikia asmens įgaliotas atstovas, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Kai studijas baigę asmenys nustatytais terminais netinkamai pateikia prašymą ir dokumentus, Fondas per 3 darbo dienas informuoja apie tai išsiųsdamas pranešimą prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju asmuo nuo pranešimo išsiuntimo iš Fondo dienos turi teisę per 3 darbo dienas pateikti Fondui prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Asmuo nepateikęs dokumentų nebus įtraukiamas į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis.
5. Asmenys apie tai, ar jiems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimų skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijas priėmimo dienos.
PAS2123
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-10-30
Paslaugų sritis
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems