Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37070686666
Faksas
+37087068694
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų įveisti mišką ne miško žemėje išdavimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius (toliau – teritorinis skyrius), gavęs žemės savininko prašymą, pateiktą asmeniui atvykus į instituciją, raštu, el. paštu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu), išduoda leidimą įveisti mišką ne miško žemėje (toliau – Leidimas).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė > Leidimas įveisti mišką ne miško žemėje
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Parengtas leidimas / atsisakymas leisti įveisti mišką ne miško žemėje.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą turi pateikti:
1. Prašymą išduoti Leidimą (toliau – Prašymas), kuriame nurodoma:
1.1. Prašymo surašymo data ir vieta;
1.2. teritorinio skyriaus, kuriam pateikiamas Prašymas, pavadinimas;
1.3. numatomo apsodinti mišku žemės sklypo plotas, ha;
1.4. žemės sklypo, kuriame pageidaujama įveisti mišką, kadastro numeris;
1.5. fizinio asmens arba įgalioto asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, fizinio asmens kodas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
2. Žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją.
3. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Prašymą pasirašo savininko atstovas (bendraturčių atstovas (-ai))).
4. Užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos įregistravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento (jei Prašymą pateikia užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, neįsteigę Lietuvoje atstovybės ar filialo) kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius (toliau – teritorinis skyrius), gavęs žemės savininko prašymą, pateiktą asmeniui atvykus į instituciją, raštu, el. paštu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu), išduoda leidimą įveisti mišką ne miško žemėje (toliau – Leidimas).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą prašymo formą arba laisva forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas  Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Pavadinimas Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BDCEFABC3DBD/iyLfVcEIvO
Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“
Pavadinimas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.250E5F871BA9
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų miškų
išdėstymo žemėtvarkos schemas.
Kai žemės sklypo savininkas pageidauja įveisti mišką žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos žemės apskaitą, savivaldybė teritorinio skyriaus prašymu įvertina galimybę melioruotame plote įveisti mišką, išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo šiame plote technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas išduoti.
Tais atvejais, kai žemės sklypo savininkas iš teritorinio skyriaus gauna Leidimą, jis pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio
14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Nuostatai), reikalavimus turi parengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą. Miškas veisiamas, saugomas ir prižiūrimas vadovaujantis šiuo projektu. Miško želdinimo ir žėlimo projektas nerengiamas, kai žemės sklype jau auga miško žėliniai, kurių vidutinis amžius didesnis kaip penkeri metai, jų rūšinė sudėtis ir tankis atitinka Nuostatų 38 punkto reikalavimus.
Žemės ūkio paskirties žemėje miškas gali būti įveisiamas nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties tais atvejais, kai žemės plotas, kuriame numatoma įveisti mišką, užims iki 50 procentų bendrojo žemės sklypo ploto.
Jeigu žemės savininkas ar valstybinės žemės patikėtinis pageidauja įveisti mišką 50–90 procentų žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto ir teritorinis skyrius nustato, kad žemės plotas, kuriame nenumatoma įveisti miško, gali būti suformuotas ir funkcionuoti kaip atskiras žemės sklypas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą turi būti padalijamas ir po padalijimo pertvarkyto žemės sklypo, kuriame numatoma įveisti mišką, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pakeičiama į miškų ūkio paskirtį.
Jeigu teritorinis skyrius nustato, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalis, kurioje numatoma įveisti mišką, ir žemės sklypo dalis, kurioje nenumatoma (arba negalima) įveisti miško, negali būti suformuotos atskirais žemės sklypais, žemės ūkio paskirties žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nekeičiama.
Kai numatoma įveisti mišką daugiau kaip 90 procentų viso žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto, šio žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pakeičiama į miškų ūkio paskirtį pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą. Teritorinio skyriaus sprendimas neišduoti Leidimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
Leidimas, miško įveisimas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
leidimu_iveisti_miska_ne_misko_zemeje-isdavimas.doc leidimu_iveisti_miska_ne_misko_zemeje-isdavimas.doc
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius (toliau – teritorinis skyrius), gavęs žemės savininko prašymą, pateiktą asmeniui atvykus į instituciją, raštu, el. paštu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu), išduoda leidimą įveisti mišką ne miško žemėje (toliau – Leidimas).
PAS1826
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-03-11
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems