Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 91307
Faksas
+370 5 23 91331
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų įveisti mišką ne miško žemėje išdavimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius (toliau – teritorinis skyrius), gavęs žemės savininko prašymą, pateiktą asmeniui atvykus į instituciją, raštu, el. paštu (pasirašytu saugiu elektroniniu parašu), išduoda leidimą įveisti mišką ne miško žemėje (toliau – Leidimas).
Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:
1. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakyme Nr. 3D-72 „Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių“ (Žin., 2004, Nr. 34-1111).
2. Žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas ne didesnis kaip 32 balai.
3. Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio našumas didesnis kaip 32 balai, jeigu miškas įveisiamas:
3.1. požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;
3.2. žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra privažiavimo;
3.3. apleistuose, t. y. daugiau kaip penkerius metus neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose;
4. Žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose, pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą tinkamuose miškams įveisti (smėlynuose, žvyrynuose, eroduojamuose šlaituose, išgraužose ir baigtuose eksploatuoti karjeruose).
5. Žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose, kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatomas miškų įveisimas.
6. Intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių žemėje.
Miškus įveisti draudžiama:
1. Teritorijose, kuriose įveisti miškus draudžiama pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43).
2. Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų ar saugomų objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, išskyrus atvejus, kai miško įveisimą suderina Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Kultūros ministerijos.
3. Detaliai išžvalgytuose ir naudojamuose naudingųjų iškasenų telkiniuose.
4. Pievose ir ganyklose esančiuose botaniniuose, entomologiniuose, teriologiniuose, hepertologiniuose, ornitologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose draustiniuose.
5. Žemės sklypuose, kuriuos pagal patvirtintus ar pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus numatoma naudoti visuomenės poreikiams.
6. Žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus detaliuosius planus numatyti užstatyti arba kitaip panaudoti ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio veiklai.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1899; 2006, Nr. 92-3635) patvirtintose paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, jeigu jose aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių, dėl kurių apsaugos negalima įveisti miško pagal Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2004, Nr. 41-1335), 2 priedo reikalavimus.
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 51-2039) patvirtintose vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, kuriose randamos europinės svarbos augalų ir gyvūnų rūšys ir natūralios buveinės, dėl kurių apsaugos negalima įveisti miško pagal Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų 1 priedo reikalavimus.
9. Kitose saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir jų bendrijų (įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą) radvietėse ir vertingose gamtinėse buveinėse.
10. Žemės sklypuose, kuriuose pagal Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Žin., 1999, Nr. 83-2471; 2011, Nr. 8-333), nuostatas turi būti keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, tačiau vadovaujantis teisės aktų nuostatomis šių žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį keisti draudžiama.
11. Kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Gyventojams
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas įveisti mišką ne miško žemėje.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype įveisti mišką, teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą, turi pateikti:
1. Prašymą išduoti Leidimą, kuriame nurodoma:
1.1. prašymo surašymo data ir vieta;
1.2. teritorinio skyriaus, kuriam pateikiamas prašymas, pavadinimas;
1.3. numatomo apsodinti mišku žemės sklypo plotas, ha;
1.4. žemės sklypo, kuriame pageidaujama įveisti mišką, kadastro numeris;
1.5. fizinio asmens arba įgalioto asmens vardas, pavardė, arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, fizinio asmens kodas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai.
2. Žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką, kopiją.
3. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pasirašo savininko atstovas).
4. Užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos įregistravimo pažymėjimo arba jį atitinkančio dokumento (jei Prašymą pateikia užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, neįsteigę Lietuvoje atstovybės ar filialo) kopiją.
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 15 straipsnis.
2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918) (toliau – Taisyklės).
3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 15 straipsnis.<br/>2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918) (toliau – Taisyklės).<br/>3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073. 1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 15 straipsnis.
2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918) (toliau – Taisyklės).
3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Informacija apie neelektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie elektroniniu būdu teikiamą paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
PAS1826
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Ataskaitos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos rodiklių ataskaitas.
Prašymo formos
Šioje srityje galėsite rasti paslaugos prašymo formas.
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems