Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Vienkartinės piniginės paramos skyrimas
Vienkartinė piniginė parama skiriama ne trumpiau kaip 12 mėnesių Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Kauno mieste faktiškai gyvenantiems vieniems ar bendrai gyvenantiems asmenims (toliau – asmenys), kurie nurodyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje.
Vienkartinė piniginė parama skiriama:
1. siekiant padėti tenkinti būtiniausius poreikius asmenims, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas:
1.1. šalpos senatvės pensininkams – vienkartinė piniginė parama skiriama asmenims, gaunantiems šalpos senatvės pensijas, jei jiems nėra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 1 VRP (102 Eur) vienam asmeniui;
1.2. asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų, kuriose praleido ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
1.3. asmenims būtinų dokumentų tvarkymui apmokėti – vienkartinė piniginė parama skiriama šiais atvejais:
1.3.1. kai asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi asmens tapatybės dokumento ir dėl to negali gauti socialinių garantijų ir reikiamo medicininio gydymo ligoninėse, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse gulinčiam ar į jas guldomam asmeniui, kai dėl šio asmens tapatybės dokumentų pagaminimo kreipiasi ligoninės, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės socialinis darbuotojas ar socialines paslaugas teikiančios įstaigos specialistas;
1.3.2. kai asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi lėšų sumokėti už asmens tapatybės dokumentą;
1.3.3. kai asmuo yra patyręs socialinę riziką ir jo vaikams yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba), esant motyvuotai socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistų rekomendacijai dėl būtinų dokumentų (ištuokos dokumentai, pažymos iš Nekilnojamojo turto registro, VĮ „Regitra“, asmens tapatybės dokumentai) tvarkymo apmokėjimo.
2. siekiant padėti asmenims, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje nukentėjus nuo gaisrų, stichinių nelaimių, asmens sunkios ligos atveju, taip pat padėti kompensuoti asmens neįgalumo pasekmes:
2.1. neįgaliesiems – vienkartinė piniginė parama skiriama neįgaliems asmenims, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 1,5 VRP dydžio vienam asmeniui;
2.2. asmenims jų sunkios ligos atveju – vienkartinė piniginė parama sunkios ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Sunkių ligų sąrašą, atveju skiriama asmenims, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 3 VRP dydžius vienam asmeniui;
2.3. asmenims, nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių nelaimių – vienkartinė piniginė parama skiriama asmenims, jei gaisras, stichinė nelaimė suniokojo nuosavybės teise priklausantį neapdraustą ar draustą, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, nekilnojamąjį turtą, kuris yra vienintelis asmens turimas gyvenamasis būstas, nukentėjęs dėl gaisro, stichinės nelaimės, kai vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 8 VRP dydžiai, įvertinus jų gyvenimo ir buities sąlygas ir surašius jų patikrinimo aktą. Asmenys dėl šios paramos turi kreiptis per tris mėnesius nuo gaisro ar stichinės nelaimės dienos;
3. siekiant mažinti socialinę atskirtį:
3.1. pilnamečiams tėvų netekusiems ir besimokantiems asmenims, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nustatyta globa (rūpyba) – vienkartinė piniginė parama skiriama asmenims tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ir jiems iki pilnametystės, santuokos ar emancipacijos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nustatyta globa (rūpyba), mokymosi ar studijų laikotarpiu (pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, įskaitant akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), bet ne ilgiau iki asmeniui sukanka 24 metai, jei vidutinės vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP dydžių;
3.2. asmenims, auginantiems vaikus, kuriems buvo teiktos laikino gyvenimo namų ir socialinės priežiūros paslaugos kriziniu laikotarpiu – vienkartinė piniginė parama skiriama asmenims, auginantiems vaikus, kuriems ne trumpiau kaip 6 mėnesius buvo teiktos laikino gyvenimo namų ir socialinės priežiūros paslaugos kriziniu laikotarpiu, pateikus socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistų motyvuotą rekomendaciją (išvadą);
3.3. asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų – vienkartinė piniginė parama skiriama asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų (būsto šildymo ir (ar) karšto vandens, geriamojo vandens, komunalinių atliekų tvarkymo, Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos), jei asmenys su paslaugų tiekėjais yra pasirašę dokumentą dėl skolos sumokėjimo dalimis arba yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolos (skolų) priteisimo, ir per praėjusius kalendorinius metus sutarties sąlygas įvykdė arba įvykdė iš dalies, bet ne mažiau kaip 50 procentų tų metų sutartinių įsipareigojimų, ir yra sumokėję visus tų metų einamuosius mokesčius už būsto išlaikymo paslaugas tiems paslaugų tiekėjams (būsto šildymo ir (ar) karšto vandens, geriamojo vandens, komunalinių atliekų tvarkymo, Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos), kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 1 VRP dydžio vienam asmeniui, esant motyvuotai socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistų rekomendacijai apie šeimos socialinius įgūdžius, vykdomus įsipareigojimus ir išmokų skyrimo tikslingumą;
4. siekiant pagerbti ilgaamžius (sulaukusius 100 metų) Kauno miesto gyventojus.
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį).
Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme skirti vienkartinę piniginę paramą nurodytu informavimo būdu per 5 darbo dienas nuo Socialinės paramos skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo išleidimo dienos.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinė parama
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Susirgus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savaranki
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas sprendimas dėl skyrimo/neskyrimo (Direktoriaus įsakymas ar Vedėjo įsakymas).
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys, pageidaujantys gauti vienkartinę piniginę paramą, atsižvelgiant į aplinkybes turi pateikti šiuos dokumentus:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. pažymas apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir kitas išmokas ar individualios veiklos, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus, patvirtinančius per vertinamą laikotarpį gautas pajamas, asmens, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, asmeninių banko sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus, patvirtinančius gaunamas pajamas;
3. teismo nutartį (sprendimą) ar kitą teismo procesinį dokumentą dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba pažymą apie vaiko (vaikų) išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko (vaikų) materialinį išlaikymą;
4. kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) pažymą apie gaunamas už tarnybą pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas;
5. pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir (ar) psichologinės (medicininės) reabilitacijos įstaigos (pateikia asmenys, grįžę iš šių įstaigų);
6. originalią gydymo įstaigos pažymą su nurodytais ligos kodais ar diagnoze, nurodant, kad asmens liga, sveikatos būklė atitinka Sunkių ligų sąrašą. Jeigu pažymoje nėra nurodytas ligos kodas, o diagnozės neįmanoma perskaityti, prašymas nebus teikiamas svarstyti Vienkartinės piniginės paramos skyrimo komisijai;
7. kompetentingų institucijų dokumentus (pažymas), patvirtinančius įvykusio gaisro, stichinės nelaimės faktą;
8. dokumentą, patvirtinantį faktą (savo parašu patvirtintą informaciją), kad gaisro, stichinės nelaimės suniokotas turtas nebuvo apdraustas ar draustas, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis;
9. sutartį (sutartis) su būsto išlaikymo paslaugas teikiančiais tiekėjais dėl skolos sumokėjimo;
10. sutarties (sutarčių) su būsto išlaikymo paslaugas teikiančiais tiekėjais dėl skolos sumokėjimo įsipareigojimų vykdymo faktą patvirtinantį dokumentą.
Asmenims nereikia pateikti dokumentų, kai Savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų ar valstybės informacinių sistemų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo asmenys kreipiasi į Savivaldybės administracijos struktūrinius teritorinius padalinius (seniūnijas), kuriuose dirba Socialinės paramos skyriaus specialistai.
Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, sutikrinęs asmenų prašymus ir kitus dokumentus, pateikia juos svarstyti Vienkartinės piniginės paramos skyrimo komisijai, sudarytai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme skirti vienkartinę piniginę paramą nurodytu informavimo būdu per 5 darbo dienas nuo Socialinės paramos skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo išleidimo dienos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Kreipdamiesi dėl vienkartinės piniginės paramos, asmenys užpildo prašymą ir pateikia dokumentus, įrodančius teisę į vienkartinę piniginę paramą. Prašymo forma pridedama.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Vienkartinės piniginės paramos tvarkos aprašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d81c84c0987611e78871f4322bb82f27
Vienkartinės piniginės paramos tvarkos aprašas Vienkartinės piniginės paramos tvarkos aprašas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Vienkartinė pašalpa, piniginė parama, pašalpa, socialinė parama, parama
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
vienkartines_sekos_shema-2017.docx vienkartines_sekos_shema-2017.docx
Dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo asmenys kreipiasi į Savivaldybės administracijos struktūrinius teritorinius padalinius (seniūnijas), kuriuose dirba Socialinės paramos skyriaus specialistai.
Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas, sutikrinęs asmenų prašymus ir kitus dokumentus, pateikia juos svarstyti Vienkartinės piniginės paramos skyrimo komisijai, sudarytai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme skirti vienkartinę piniginę paramą nurodytu informavimo būdu per 5 darbo dienas nuo Socialinės paramos skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo išleidimo dienos.
PAS3261
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-11-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems