Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Marijampolės savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Marijampolės savivaldybės administracija
Pavadinimas
Marijampolės savivaldybės administracija
Adresas
Marijampolės, J. Basanavičiaus a. 1,
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 43 90001
Fakso nr.
+370 3 43 90022
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 12-45
Paslaugos aprašas
Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas

Tikslas – pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus vykdyti statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio kapitalinį remontą, statinio paprastąjį remontą, statinio ar jo dalies paskirties pakeitimą, statinio griovimą

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu ( per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.,

https://planuojustatyti.lt/). Prašymas turi būti prašymo pateikėjo pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: prašymo pateikėjo asmens vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas.

Prašyme nurodomas statybą leidžiančio dokumento išdavimo būdas: išduoti statybą leidžiančio dokumento popierinį variantą, statybą leidžiantį dokumentą pasirašytą elektroniniu parašu, atsiųsti statytojui prašyme nurodytu el. paštu, popierinio ar el. parašu pasirašyto statybą leidžiančio dokumento neišduoti

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Leidimų, skirtų statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai, išdavimas
Gyvenimo atvejis
Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Statybą leidžiantis dokumentas, ar priimtas neigiamas sprendimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas;
2.Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privalomas pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį)
4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso buto ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas sprendimas pagal Statybos įstatymo 5 dalies 7 punkto reikalavimus;
5. Statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6. Žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas, kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiais atstumais iki gretimo sklypo ribos, tai pat jei kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudotis statybos metu,-sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servitutų nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant) inžinerinius statinius
7. Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Statybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), tai pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendro naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinka nustatyta tvarka patvirtintą bendro naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą-šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
8. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9. Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
10. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju);
12. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas)
13. Sanitarinės apsaugos zonos zonų ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14. Gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15. Statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16. Statinio projekto priėmimo-perdavimo aktas;
17. Dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą Statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą ir dokumentai pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį,-savavališkos statybos atveju;
3-13 punktuose nurodyti dokumentai atskirai neteikiami, jeigu jie ar jų patvirtintos kopijos yra įtraukti į statinio projektą;
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53018
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kęstutis Rakauskas
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37034390050
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kestutis.rakauskas@marijampole.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintarė Urbonė
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37034390034
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintere.urbone@marijampole.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinų atlikti veiksmų seka teikiant paslaugą elektroniniu būdu (pridedama schema Nr.1)
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/RHuVZMouQS
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878.
Nuoroda www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
leidimas, naujas statinys, statyti, atnaujinimas, rekonstrukcija, remontas, griovimas, paskirties keitimas
PAS5608
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems