Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Ryšių reguliavimo tarnybaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Ryšių reguliavimo tarnyba
Pavadinimas
Ryšių reguliavimo tarnyba
Adresas
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052105633
Fakso nr.
+37052161564
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Administracinės procedūros vykdymas

 Administracinė procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie Tarnybos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundas– asmens rašytinis kreipimasis į Tarnybą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Asmuo– fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, juridinis asmuo, kitas subjektas, neturintis juridinio asmens teisių (komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis pasitarimas).

Administracinės procedūros sprendimas– administracinis sprendimas, kurio priėmimu baigiama administracinė procedūra.


Skundą asmuo gali pateikti:

- atvykęs į Tarnybą;

- paštu;

- elektroniniu būdu:

 per Tarnybos Elektroninių dokumentų sistemą: https://e.rrt.lt/index.aspx;

 faksimilinio ryšio ir (ar) kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;

 pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu.


 


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išnagrinėtas skundas ar pranešimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Skundas, jei kreipiamasi dėl savo ar kito asmens pažeistų teisių ar teisėtų interesų, ir prašoma juos apginti.
Tarnyba gali reikalauti pateikti dokumentus ir informaciją, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Statkutė
Pareigos: Administracinio departamento direktorė
Telefonas: +37052105630
Mobilusis telefonas: +37069845299
Faksas: +37052161564
El. paštas: rrt@rrt.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Gražulevičius
Pareigos: Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052105633
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052161564
El. paštas: rrt@rrt.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Skundas, jei kreipiamasi dėl savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų, ir prašoma juos apginti.
Pranešimas, jei pranešama, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
Tarnyba gali reikalauti pateikti dokumentus ir informaciją, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos skundas.

Skundas gali būti nenagrinėjamas, jeigu:
- jame nenurodytas asmens vardas ir pavardė ar pavadinimas, adresas arba kiti duomenys ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;
- yra nepasirašytas ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo;
- yra grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Tarnyba negali tokio skundo išnagrinėti;
- paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikusi arba sprendimą yra priėmusi Tarnyba arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti Tarnybos ar kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;
- nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios (kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų).

Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Elektroniniu būdu:
per Tarnybos Elektroninių dokumentų sistemą: https://e.rrt.lt/index.aspx
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz
1.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas; 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Pavadinimas 2. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C1B21347894D/TAIS_468285
2.	Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292; 2. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292;
Pavadinimas 3. Tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F6BA4B515281
3.	Tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. 3. Tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.
Pastabos
Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti. Jeigu paaiškėja, kad asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis ar veikė nesąžiningai, Tarnybos direktoriaus sprendimu administracinė procedūra gali būti nutraukta ir apie tai per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros nutraukimo dienos pranešama asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra.
Asmuo turi teisę apskųsti Tarnybos priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 4 skiltyje.
Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema pateikiama šio aprašymo priede.
Raktažodžiai
administracinės procedūros, skundai, pranešimai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Skundas, jei kreipiamasi dėl savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų, ir prašoma juos apginti.
Pranešimas, jei pranešama, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
Tarnyba gali reikalauti pateikti dokumentus ir informaciją, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose (išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus).
PAS128
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-08-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems