Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37076052400
Faksas
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas
Veiksmų, atliekamų teikiant šią administracinę paslaugą, sekos schema pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo priede.
Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu.
Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.
Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl AGP išdavimo. Šis terminas gali būti pratęstas, kai reikia papildomos informacijos nustatyti pareiškėjo tapatybę ir pilietybę.
Priėmęs sprendimą išduoti AGP, konsulinis pareigūnas, išrašo AGP.
AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Esant svarbioms aplinkybėms ir gavus Konsulinio departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo leidimą, gali būti nustatytas ir ilgesnis galiojimo terminas. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.
Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.
Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.
Prašymo skiltyje „AGP gavau“ AGP atsiimantis asmuo savo parašu patvirtina AGP gavimą ir nurodo AGP gavimo datą.
Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą (žr. šio aprašymo 5 punktą). Jo kopija atiduodama Pareiškėjui kartu su AGP.
Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP, Pareiškėjo pageidavimu, gali būti siunčiamas paštu.
Išrašytą AGP siųsti paštu, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė paštu, faksu ar elektroniniu paštu, galima tik išimtiniais atvejais.
Pareiškėjas nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą AGP, ir pasirašo pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu (žr. šio aprašymo 5 punktą). AGP persiuntimo paštu išlaidas apmoka Pareiškėjas.
Priėmus sprendimą neišduoti AGP, konsulinis pareigūnas apie tokį sprendimą nedelsdamas informuoja Pareiškėją.
Kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu AGP gali būti išduodamas nepateikus šio tvarkos aprašo nustatytos formos prašymo išduoti AGP, pranešimo apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ir pareiškimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Tuo atveju, jeigu kartu su kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu pateikiamas nustatytos formos prašymas išduoti AGP, asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, parašas turi būti patvirtintas atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūno. Išduotas AGP perduodamas per šių institucijų atstovus arba persiunčiamas šioms institucijoms paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas.
Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.
AGP išduoda konsuliniai pareigūnai ir garbės konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti šią konsulinę funkciją (toliau – konsuliniai pareigūnai).
AGP išduodamas:
1. Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
2. asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
3. užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas);
4. užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.
Asmens grįžimo pažymėjimą išduoda konsuliniai pareigūnai ir garbės konsuliniai pareigūnai, kuriems pavesta atlikti šią konsulinę funkciją (toliau – konsuliniai pareigūnai).
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje pateikia:
1. tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti AGP (žr. šio aprašymo 5 punktą);
2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukas, atitinkančias asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu jį turi;
4. pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 597 „Dėl Paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę (žr. šio aprašymo 5 punktą);
5. pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu prašoma išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, turi būti pateikti šie dokumentai:
1. tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytą prašymą išduoti AGP (žr. šio aprašymo 5 punktą);
2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukas, atitinkančias pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
3. pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus;
4. Lietuvos Respublikos institucijų išduotą pareiškėjo gimimo liudijimą arba legalizuotą arba patvirtintą pažyma (Apostille) užsienio valstybės institucijų išduotą pareiškėjo gimimo liudijimą, jei duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie pareiškėją.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos
Įmonės kodas: 000
Įmokos kodas: 000
Banko pavadinimas: x
Sąskaitos numeris: LT000000000000000000
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šią administracinę paslaugą teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kurių kontaktinę informaciją rasite čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų, atliekamų teikiant šią administracinę paslaugą, sekos schema pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo priede.
Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu.
Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.
Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl AGP išdavimo. Šis terminas gali būti pratęstas, kai reikia papildomos informacijos nustatyti pareiškėjo tapatybę ir pilietybę.
Priėmęs sprendimą išduoti AGP, konsulinis pareigūnas, išrašo AGP.
AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Esant svarbioms aplinkybėms ir gavus Konsulinio departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo leidimą, gali būti nustatytas ir ilgesnis galiojimo terminas. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.
Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.
Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.
Prašymo skiltyje „AGP gavau“ AGP atsiimantis asmuo savo parašu patvirtina AGP gavimą ir nurodo AGP gavimo datą.
Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą (žr. šio aprašymo 5 punktą). Jo kopija atiduodama Pareiškėjui kartu su AGP.
Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP, Pareiškėjo pageidavimu, gali būti siunčiamas paštu.
Išrašytą AGP siųsti paštu, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė paštu, faksu ar elektroniniu paštu, galima tik išimtiniais atvejais.
Pareiškėjas nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą AGP, ir pasirašo pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu (žr. šio aprašymo 5 punktą). AGP persiuntimo paštu išlaidas apmoka Pareiškėjas.
Priėmus sprendimą neišduoti AGP, konsulinis pareigūnas apie tokį sprendimą nedelsdamas informuoja Pareiškėją.
Kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu AGP gali būti išduodamas nepateikus šio tvarkos aprašo nustatytos formos prašymo išduoti AGP, pranešimo apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ir pareiškimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Tuo atveju, jeigu kartu su kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu pateikiamas nustatytos formos prašymas išduoti AGP, asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, parašas turi būti patvirtintas atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūno. Išduotas AGP perduodamas per šių institucijų atstovus arba persiunčiamas šioms institucijoms paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymų ir dokumentų formos
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F617B8D97E05/iuPHBVNtBV2.
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas.<br/> Lietuvos Respublikos konsulinis statutas.

Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2F1F575D794/jYlXmGzkIy3.
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E3BFE5ACED5
 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V-141 „Dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Konsulinis mokestis už paslaugą mokamas tiesiogiai Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pavedimu arba grynais pinigais. Tikslesnę informaciją galima gauti susisiekus su konkrečia diplomatine atstovybę ar konsuline įstaiga į kurią ketinama kreiptis (kontaktinę informaciją galite rasti čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts).
Raktažodžiai
grįžimas, pažymėjimas, dokumento praradimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų, atliekamų teikiant šią administracinę paslaugą, sekos schema pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo priede.
Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu.
Pateikus dokumentų kopijas, iki AGP atsiėmimo turi būti pateikti ir dokumentų originalai. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.
Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.
Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl AGP išdavimo. Šis terminas gali būti pratęstas, kai reikia papildomos informacijos nustatyti pareiškėjo tapatybę ir pilietybę.
Priėmęs sprendimą išduoti AGP, konsulinis pareigūnas, išrašo AGP.
AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. Esant svarbioms aplinkybėms ir gavus Konsulinio departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo leidimą, gali būti nustatytas ir ilgesnis galiojimo terminas. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.
Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo.
Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.
Prašymo skiltyje „AGP gavau“ AGP atsiimantis asmuo savo parašu patvirtina AGP gavimą ir nurodo AGP gavimo datą.
Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą (žr. šio aprašymo 5 punktą). Jo kopija atiduodama Pareiškėjui kartu su AGP.
Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP, Pareiškėjo pageidavimu, gali būti siunčiamas paštu.
Išrašytą AGP siųsti paštu, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė paštu, faksu ar elektroniniu paštu, galima tik išimtiniais atvejais.
Pareiškėjas nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą AGP, ir pasirašo pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu (žr. šio aprašymo 5 punktą). AGP persiuntimo paštu išlaidas apmoka Pareiškėjas.
Priėmus sprendimą neišduoti AGP, konsulinis pareigūnas apie tokį sprendimą nedelsdamas informuoja Pareiškėją.
Kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu AGP gali būti išduodamas nepateikus šio tvarkos aprašo nustatytos formos prašymo išduoti AGP, pranešimo apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą ir pareiškimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Tuo atveju, jeigu kartu su kompetentingų teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijų prašymu pateikiamas nustatytos formos prašymas išduoti AGP, asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, parašas turi būti patvirtintas atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūno. Išduotas AGP perduodamas per šių institucijų atstovus arba persiunčiamas šioms institucijoms paštu.
PAS32208
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems