Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070684116
Fakso nr.
+37070684116
Darbo laikas
07:00-18:00
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų nagrinėjimas Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos kompetencijos klausimais


Paslaugos tikslas – išnagrinėti asmens ar kito asmens, kurio teisės ar teisėti interesai yra pažeisti viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais, pateiktą skundą. Asmenų skundų nagrinėjimas apima skundo priėmimą ir priėmimo fakto patvirtinimą, administracinės procedūros atlikimą ir sprendimo priėmimą, sprendimo išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint pranešti apie nusikaltimą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išnagrinėtas skundas ir asmeniui pateiktas atsakymas apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Skundas rašomas laisva forma. Skunduose turi buti nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipėsi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipėsi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti.

Skunduose turi būti nurodoma, kokiais darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytas asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

Skundai turi būti pasirašyti. Turi būti pridėta informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - NKSC prie KAM)
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 870663014
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@nksc.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Skundas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į NKSC prie KAM priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniais ryšiais.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Asmuo užpildo elektroninę skundo formą ir pateikia elektroniniu paštu. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Skundo priėmimo faktas asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo jo gavimo įstaigoje patvirtinamas pažyma, kurioje nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris.
Administracinė procedūra pradedama per 3 darbo dienas nuo asmenų skundo gavimo dienos. Jeigu priimamas sprendimas skundo nenagrinėti, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas paslaugos gavėjas. Administracinę procedūrą pradeda NKSC prie KAM direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas ar jo rašytiniu pavedimu sudaryta komisija. Darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo administracinės procedūros sprendimo projektą ir perduoda jį NKSC prie KAM direktoriui. Administracinė procedūra baigiama sprendimo priėmimu. Priėmus administracinės procedūros sprendimą asmeniui, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, kita išsami informacija, iš kurios paaiškėtų sprendimas ir priežastys, dėl kurių jis priimtas, ir sprendimo apskundimo tvarka.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.

Asmens skundas negali būti pavestas nagrinėti tam darbuotojui, kurio veiksmai yra skundžiami.

Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas ir pavardė ar pavadinimas, adresas, nepatvirtinti parašu nenagrinėjami.

Skundas nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba NKSC prie KAM jau yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, į kuriuos atsižvelgus, būtų galima ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą.

Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, dėl skundo tuo pačiu klausimu pradėtas ikiteisminis tyrimas ar skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol ikiteisminio nagrinėjimo institucija priims sprendimą arba teismas išnagrinės skundą. Apie tai asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Jei NKSC prie KAM neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai raštu praneša asmeniui.

Asmuo turi teisę apskųsti NKSC prie KAM priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
Skundai, skundų nagrinėjimas, administracinė procedūra, asmenų aptarnavimas
PAS33437
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems