Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos konfederacijos piliečiams pažymos apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla Lietuvos Respublikoje išdavimas

Pažyma apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – pažyma) išduodama Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, kai jie nori užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 3 str. 9 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.1 papunktyje Aplinkos ministerijai suteiktus įgaliojimus.

Pareiškėjas pateikia paraišką dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti statybos inžinieriumi Lietuvos Respublikoje (toliau – paraiška) (paraiškos forma pridedama) ir reikiamus dokumentus atvykęs į Aplinkos ministeriją arba išsiunčia paštu ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@am.lt, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt)).

Aplinkos ministerija galutinį motyvuotą sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį. Pareiškėjui suteikiama teisė Lietuvos Respublikoje užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla, tačiau nesuteikiama teisė eiti ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas. Norėdamas eiti ypatingųjų, neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas jis privalo gauti kvalifikacijos atestatą statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ VI skyriuje nustatyta tvarka. Kvalifikacijos atestatus išduoda Statybos produkcijos sertifikavimo centras www.spsc.lt

Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra vyksta ir pažymos ir kvalifikacijos atestatai išduodami valstybine kalba.

Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra yra nemokama.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Veiklos dokumentų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota pažyma apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla Lietuvos Respublikoje

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su paraiška pateikiami dokumentai ir notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintos jų kopijos:
1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
2. pavardės (vardo) keitimo (jeigu keitėsi) dokumentai;
3. dokumentai, patvirtinantys statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją: formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais, kreditų skaičiumi ir profesinės patirties trukmę ir pobūdį įrodantys dokumentai;
4. Studijų kokybės vertinimo centro išduota kilmės valstybėje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma;
5. darbo ir kitos su statybos inžinieriaus kvalifikacija susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae);
6. dokumentai, susiję su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);
7. kiti dokumentai, patvirtinantys statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
8. jei Pareiškėjo kilmės valstybėje narėje atitinkama profesija nereglamentuojama, jis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad per pastaruosius dešimt metų vienerius metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal statybos inžinieriaus profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri tos profesijos nereglamentuoja, kai Pareiškėjas turi vieną ar daugiau kompetenciją patvirtinančių dokumentų arba formalios kvalifikacijos įrodymų;
9. įgaliojimas, jei paraišką pildo Pareiškėjo įgaliotas asmuo;
10. Aplinkos ministerijos arba kitos (ne kilmės) valstybės narės kompetentingos institucijos išduoti dokumentai, patvirtinantys profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpio baigimą, jei buvo paskirta viena iš kompensacinių priemonių.
11. Kartu su paraiška pateikiami dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentą išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas statybos inzinieriaus ES paraiskos forma.docx
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
statybos inzinieriaus ES paraiskos forma.docx statybos inzinieriaus ES paraiskos forma.docx Nėra duomenų
statybos inzinieriaus ES paraiskos forma.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Linkienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės Statybos normavimo klausimais vyr. specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37062068704
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vida.linkiene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Pareiškėjas pateikia paraišką ir reikiamus dokumentus atvykęs į Aplinkos ministeriją arba išsiunčia paštu ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@am.lt, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt).
2. Aplinkos ministerija gavusi Pareiškėjo ar jo įgalioto asmens paraišką ir reikiamus dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos perduoda Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija.
3. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija vertina paraišką ir minėtus dokumentus ir parengia išvadą, kurioje siūlo Aplinkos ministerijai pripažinti Pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, nepripažinti Pareiškėjo profesinės kvalifikacijos nurodant nepripažinimo motyvus arba skirti Pareiškėjui kompensacinę priemonę nurodant jos skyrimo priežastis.
4. Aplinkos ministerija priima galutinį motyvuotą sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą informuoja Pareiškėją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos pilietis pateikia Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos formos užpildytą paraišką (forma pridedama) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FAC67D4A035/zhwUjpPPPH, ir kitus dokumentus.
Paraiška ir kiti dokumentai gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai Pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Aplinkos ministerijos priimamąjį, atsiuntus paštu arba elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@am.lt, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt arba www.businessgateway.lt ).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B2F6259F9/asr
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C1551B3CABB4/pODNOwIgyJ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FAC67D4A035/zhwUjpPPPH
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ace5580899111e397b5c02d3197f382/bMqrlXyCkG
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-76 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninis reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
Pavadinimas 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142) 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (J L 255, 30.9.2005, p. 22–142)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Aplinkos ministerija, jei kyla pagrįstų abejonių dėl dokumentų autentiškumo, turi teisę pareikalauti, kad Pareiškėjas pateiktų notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas.
Raktažodžiai
statybos inžinieriaus kvalifikacijos pripažinimas, statybos inžinieriaus profesinė veikla, Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos pilietis
PAS30658
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems