Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Adresas
Vilnius, Gedimino pr. 17, LT-01505
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 26 12363
Fakso nr.
+370 5 21 24335
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Laisvojo uosto steigimas ir įrengimas
Laisvasis uostas steigiamas uosto žemės naudotojo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos dalyje, išsinuomotame uosto žemės sklype, dėl kurio uosto žemės naudotojas sudarė su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija uosto žemės nuomos sutartį tokiai laisvojo uosto veiklai vykdyti.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Leidimas veiklai laisvajame uoste
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Teisės vykdyti veiklą laisvajame uoste įgijimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Uosto žemės naudotojas, pageidaujantis įgyti teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste ar vykdantis veiklą laisvajame uoste, turi atitikti šiuos reikalavimus: 1) neturėti įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetams, muitinei ir Uosto direkcijai (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas); 2) turėti atestuotų auditorių audituotas 2 paskutinių finansinių metų uosto žemės naudotojo finansinių ataskaitų audito ataskaitas (išskyrus atvejus, kai uosto žemės naudotojas veiklą uoste vykdo mažiau kaip 2 metus); 3) turėti galiojantį priėmimo komisijos išduotą priėmimo aktą (išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nurodytą atvejį); 4) turėti galiojančią, su Uosto direkcija sudarytą žemės sklypo, kuriame bus steigiamas laisvasis uostas, nuomos sutartį; 5) turėti galiojančią, su Muitinės departamentu ar Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga sudarytą sutartį dėl prekių muitinės priežiūros laisvajame uoste. Pavyzdinę šios sutarties formą nustato Muitinės departamentas.
Uosto žemės naudotojas, pageidaujantis įgyti teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste, turi deklaruoti Susisiekimo ministerijai savo atitiktį nurodytiems reikalavimams – pateikti susisiekimo ministro nustatytos formos deklaraciją, laisvos formos numatomos vykdyti laisvajame uoste veiklos rūšių sąrašą ir dokumentų, pagrindžiančių atitiktį šio straipsnio 2 dalies reikalavimams, kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Artūras Kungys
Pareigos: Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052393930
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arturas.kungys@sumin.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Laisvojo uosto veiklos reikalavimų laikymosi priežiūrą atlieka VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka. Planinis uosto žemės naudotojo, vykdančio veiklą laisvajame uoste, patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 3 metus.
Susisiekimo ministerija, gavusi VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos išvadas, kad uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, pažeidžia nustatytus reikalavimus (arba vieną iš jų) arba deklaravo savo atitiktį nustatytiems reikalavimams pateikdamas netikslius duomenis, per 2 darbo dienas nuo šių išvadų gavimo dienos, įspėja uosto žemės naudotoją, vykdantį veiklą laisvajame uoste, apie galimą teisės vykdyti veiklą laisvajame uoste sustabdymą, informuoja apie nustatytus pažeidimus (pažeidimų rūšį, turinį ir esmę) ir nustato ne trumpesnį kaip 30 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą teisės vykdyti veiklą laisvajame uoste sustabdymą gavimo terminą, per kurį nustatyti pažeidimai privalo būti pašalinti. Uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste, per nustatytą terminą pašalinęs visus pažeidimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo apie tai deklaruoti Susisiekimo ministerijai ir pateikti tai patvirtinančią informaciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami ir (ar) apie tai nedeklaruojama, Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį nustatyti pažeidimai privalėjo būti pašalinti, pabaigos sustabdo teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste ir apie tai praneša uosto žemės naudotojui. Draudžiama vykdyti veiklą laisvajame uoste, jeigu Susisiekimo ministerija sustabdė teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste ir uosto žemės naudotojas apie tai yra informuotas.
Sustabdžiusi teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste, Susisiekimo ministerija kartu su pranešimu apie teisės vykdyti veiklą laisvajame uoste sustabdymą nurodo pašalinti pažeidimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos. Pašalinęs visus pažeidimus, uosto žemės naudotojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikia tai patvirtinančią informaciją Susisiekimo ministerijai. Susisiekimo ministerija, per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos nustačiusi, kad pažeidimai yra pašalinti, išsiunčia uosto žemės naudotojui pranešimą apie teisės vykdyti veiklą laisvajame uoste sustabdymo panaikinimą.
Susisiekimo ministerija per 3 darbo dienas nuo šios dalies 1–5 punktuose nurodytų atvejų nustatymo momento panaikina uosto žemės naudotojo teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste ir apie tai per 2 darbo dienas nuo šios teisės panaikinimo momento be atskiro įspėjimo informuoja uosto žemės naudotoją, jeigu nustatoma, kad uosto žemės naudotojas, vykdantis veiklą laisvajame uoste: 1) pateikė deklaraciją apie nutraukiamą veiklą laisvajame uoste; 2) per šio straipsnio 7 dalyje nustatytą terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdyta teisė vykdyti veiklą laisvajame uoste, ir (ar) apie pažeidimų pašalinimą nustatytais terminais nepranešė Susisiekimo ministerijai; 3) yra likviduotas; 4) nevykdo veiklos laisvajame uoste ilgiau kaip 6 mėnesius; 5) vykdo veiklą laisvajame uoste, kai teisė vykdyti veiklą laisvajame uoste buvo sustabdyta ir uosto žemės naudotojas apie tai buvo informuotas (ir uosto žemės naudotojas informaciją buvo gavęs), arba vykdo veiklą, kurios nedeklaravo Susisiekimo ministerijai šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.
Panaikinus teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, uosto žemės naudotojas, pašalinęs aplinkybes, dėl kurių teisė vykdyti veiklą laisvajame uoste buvo panaikinta, gali deklaruoti Susisiekimo ministerijai atitiktį uosto žemės naudotojui keliamiems reikalavimams nustatyta tvarka ir įgyti teisę vykdyti veiklą laisvajame uoste. Jeigu teisė vykdyti veiklą laisvajame uoste buvo panaikinta trečią kartą per pastaruosius 24 mėnesius, uosto žemės naudotojas negali 6 mėnesius nuo teisės vykdyti veiklą laisvajame uoste panaikinimo (arba kol VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija nepatikrino ir neįsitikino, kad šioje dalyje minimi pažeidimai pašalinti) deklaruoti Susisiekimo ministerijai šioje dalyje nurodytos atitikties.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Susisiekimo ministro nustatytos formos deklaracija.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas Nr. I-1340
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D66F6A760DE7/MUuBsrOOFp
Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas Nr. I-1340 Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas Nr. I-1340
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS31876
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-03-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems