Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šiaulių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 15 96642
Fakso nr.
+370 4 15 23886
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas


1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) turi teisę išduoti Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda ir baigiasi Licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, ir ją panaikinti. Licencijos išduodamos 10 metų. Pratęsiant Licencijos galiojimą, išduodama nauja Licencija. Vežėjo, turinčio nurodytą Licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama Licenciją atitinkanti Licencijos kopija. Licencijos kopijos išduodamos iki Licencijos galiojimo laiko pabaigos.


2. Licencija (Licencijos kopija) neišduodamos, kai:


2.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai;


2.2. dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo Administracijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;


2.3. vežėjas neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų;


2.4. sustabdytas bent vienos Licencijos kopijos galiojimas.


3. Keičiant duomenis Licencijose ir Licencijų kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), Licencijos ir Licencijų kopijos pakeičiamos.


4. Praradus Licenciją ar Licencijos kopiją, išduodamas Licencijos ar Licencijos kopijos dublikatas.


5. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas:


5.1. nepranešė apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;


5.2. nepranešė apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;


5.3. negrąžino Licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.


6. Licencijos kopijų galiojimas sustabdomas, kai yra pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kai kartojasi kiti pažeidimai arba jeigu vežėjas nustatyta tvarka negrąžino Licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.


7. Licencija yra panaikinama, kai:


7.1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimą;


7.2. likviduojamas ir reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;


7.3. vežėjas bankrutuoja;


7.4. vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą Licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas Licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;


7.5. paaiškėja, kad dokumentuose Licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.


8. Licencijos kopija yra panaikinama, kai:


8.1. vežėjas atsisako naudotis Licencijos kopija;


8.2. paaiškėja, kad Licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;


8.3. vežėjas per 15 dienų negražina Licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;


8.4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas Licencijos kopijos galiojimas;


8.5. panaikinama Licencija.


9. Administracija priima sprendimą panaikinti Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Aptarnavimo veikla; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais; Leidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais; Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Leidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais; Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Leidimas vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Kelių transporto veiklos licencijų (kopijų ) išdavimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Vežėjas, norintis įgyti Licenciją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:
1.1. nustatytos formos prašymą;
1.2. įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
1.3. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu Licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
1.4. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
1.5. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
1.5.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
1.5.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
1.5.3. fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą (pridedama);
1.6. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);
1.7. transporto vadybininko, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
1.8. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas;
1.9. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo;
1.10. dokumentą apie pareiškėjo nustatytos valstybinės rinkliavos už paslaugos suteikimą sumokėjimą.
2. Vežėjas, norintis pakeisti duomenis Licencijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), turi pateikti:
2.1. nustatytos formos prašymą;
2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
2.3. dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
3. Vežėjas, norintis įgyti Licencijos dublikatą, turi pateikti:
3.1. nustatytos formos prašymą;
3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Vežėjas, norintis panaikinti Licenciją, turi pateikti:
4.1. nustatytos formos prašymą;
4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4.3. Licencijos originalą.
5. Vežėjas, norintis įgyti Licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:
5.1. nustatytos formos prašymą;
5.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
5.3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
5.4. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
6. Vežėjas, norintis pakeisti duomenis Licencijų kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), turi pateikti:
6.1. nustatytos formos prašymą;
6.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
6.3. dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
7. Vežėjas, norintis įgyti Licencijos kopijos dublikatą, turi pateikti:
7.1. nustatytos formos prašymą;
7.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
8. Vežėjas, norintis panaikinti Licencijos kopiją, turi pateikti:
8.1. nustatytos formos prašymą;
8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
8.3. Licencijos kopijos originalą.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 53091
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Bučinskytė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37041596668
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: violeta.bucinskyte@siauliuraj.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Birutienė
Pareigos: skyriaus vedėja
Telefonas: +37041596669
Mobilusis telefonas: +37064057990
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.birutiene@siauliuraj.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymai
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 ,,Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.271060/aiPUuSoUqM
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 ,,Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 ,,Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1548 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1548 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1548 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
keleivių, autobusais, maršrutais
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems