Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Radiacinės saugos centras prie SAMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Radiacinės saugos centras prie SAM
Pavadinimas
Radiacinės saugos centras prie SAM
Adresas
Vilniaus m. sen., Vilniaus m., Kalvarijų g. 153, LT-08221
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 23 61936
Fakso nr.
+370 5 27 63633
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas

Pareiškėjai, ketinantys užsiimti veiklа su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, turi gauti licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita prekyba; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Veiklos dokumentų išdavimas; Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais; Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas; Licencija vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas; Elektros, šilumos, dujų ir vandens tiekimas, atliekų tvarkymas; Licencija saugoti radioaktyviąsias atliekas; Kita gamyba; Licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius; Licencija gaminti, naudoti, saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas; Licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas; Licencija ar laikinasis leidimas naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas; Laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba; Norint gauti leidimą / licenciją > Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodama licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su nustatytos formos paraiška (paraiškos formą nustato Radiacinės saugos centras) turi būti pateikiami;
I Siekiant gauti licenciją gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kartu su paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai:
1. planuojamos veiklos aprašymas ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas, kuriame nurodomi šie duomenys:
1.1. uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), aktyvumas (MBq) pagaminimo arba patekimo į rinką (jeigu pagaminimo data nežinoma) dieną arba planuojamų įsigyti radioaktyviųjų šaltinių maksimalus aktyvumas (MBq), pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos (jeigu žinomos), konteinerio pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikatų (techninių pasų) kopijos, techninės charakteristikos;
1.2. prietaiso su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas);
1.3. jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), pagaminimo data;
1.4. rentgeno vamzdžio ar kitos įrenginio sudėtinės dalies, generuojančios jonizuojančiąją spinduliuotę: pavadinimas ir modelis, didžiausia įtampa (kV) arba didžiausia fotonų energija (MV), didžiausia srovė (mA) arba didžiausia elektronų ar kitų dalelių energija (MeV), gamyklinis numeris;
1.5. atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas, radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), pradinis vienos pakuotės aktyvumas (MBq), pakuočių kiekis, fizinis būvis, konteinerio, kuriame yra atvirasis šaltinis, pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikato (techninio paso) kopija;
2. radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas;
3. įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopija arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymo dėl jos įsteigimo kopija, arba, jeigu asmuo, vykdantis registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutarties su įgaliotu asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą, kopija;
4. dokumentų, patvirtinančių, kad paskirtas ar įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdantys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijos;
5. asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopija;
6. dokumentai, susiję su apšvitą patiriančiais darbuotojais (toliau – darbuotojai):
6.1. darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B), taip pat prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs;
6.2. dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijos;
6.3. dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti ir (ar) instruktuoti radiacinės saugos klausimais, kopijos;
6.4. dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti dirbti su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) ar montuoti, prižiūrėti ir remontuoti konkretaus pavadinimo ir modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kopijos;
6.5. darbuotojų radiacinės saugos ir fizinės saugos (kai darbuotojai privalo būti mokomi ar instruktuojami fizinės saugos klausimais) mokymo ir (ar) instruktavimo tvarkos aprašo kopija;
7. A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas;
8. radiacinės saugos instrukcijų ir (ar) darbo procedūrų aprašų bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo kopijos;
9. darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašo kopija;
10. darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai;
11. kokybės laidavimo programa;
12. jeigu planuojama veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais, kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie kokybės kontrolės bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai;
13. darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas;
14. individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas, kuriame nurodoma: individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimai, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data;
15. jeigu planuojama veikla gali lemti gyventojų apšvitą, dokumentas, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės;
16. avarijų valdymo planas, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas;
17. preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas (jeigu planuojama veikla su atviraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais ar dalelių greitintuvais, kuriuose greitinamų dalelių energija didesnė negu 2 MeV ir dalelių pluošto vidutinė galia didesnė negu 100 W);
18. dokumentai, susiję su fizine sauga:
18.1. radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos aprašas ir (ar) vežimo fizinės saugos aprašas, fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo ataskaitos kopija;
18.2. fizinės saugos instrukcijos, o jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų uždaraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, – dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai, kurie dirbs su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, mokyti ir instruktuoti fizinės saugos klausimais, kopijos;
19. dokumentai, susiję su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais):
19.1. įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo ir pareigybės aprašymo kopijos;
19.2. dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, atsakingas už fizinę saugą, mokytas fizinės saugos klausimais ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar VATESI nustatytus reikalavimus, kopijos;
20. statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės (kai tokią ekspertizę privaloma atlikti vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis) ir fizinės saugos (planuojant vykdyti veiklą su I, II, III pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais) ekspertizės išvadų kopijos, jeigu statinio projekto radiacinės saugos ir fizinės saugos ekspertizės išvadas pateikė ne Radiacinės saugos centras;
21. asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal šio sąrašo 1 punktą nurodytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašas.
Pastaba:
Pareiškėjai, siekiantys gauti licenciją, suteikiančią teisę naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius odontologijos praktikoje, su paraiška turi pateikti 1–6, 8–14, 16, 20 ir 21 šio aprašymo punktuose nurodytus dokumentus.
II. Pareiškėjai, siekiantys gauti licenciją prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, su paraiška turi pateikti 1–9 ir 16 šio aprašymo punktuose nurodytus dokumentus. Pareiškėjai, siekiantys gauti licenciją tik prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, su paraiška turi pateikti 1–6 (išskyrus šio aprašymo 6.2 ir 6.4 papunkčius) ir 21 (jeigu pareiškėjas neturi licencijos ar laikinojo leidimo montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal šio aprašymo 1 punktą parengtame sąraše išvardytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius) šio aprašymo punktuose nurodytus dokumentus.
III. Pareiškėjai, siekiantys gauti licenciją vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, su paraiška turi pateikti šio aprašymo 1–6 (išskyrus šio aprašymo 6.2 ir 6.4 papunkčius), 16–19 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat:
1. vairuotojų, vežančių radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijas;
2. radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms skirtų vežti transporto priemonių sąrašą (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas, modelis, valstybinės registracijos numeris, transporto priemonėje naudojama įranga ir priemonės, skirtos radiacinei saugai užtikrinti);
3. įsakymo dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio taikomam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijas.
IV. Pareiškėjai, siekiantys gauti licenciją vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, su paraiška turi pateikti šio aprašymo 1 (išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir prietaisų gamyklinius numerius, pagaminimo datą), 2–5, 6 (išskyrus 6.2 ir 6.4 papunkčius) ir 7 punktuose nurodytus dokumentus, taip pat komandiruotų darbuotojų darbdavio su komandiruotus darbuotojus priimančiu veiklos vykdytoju sudarytos sutarties dėl būsimos veiklos vykdymo, kurioje būtų numatytas komandiruotų darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimas, kopiją
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Laisvos formos prašymas panaikinti licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimą
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Laisvos formos prašymas panaikinti licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimą Laisvos formos prašymas panaikinti licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimą Nėra duomenų
Laisvos formos prašymas panaikinti licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimą
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5769
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintautas Balčytis
Pareigos: skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052105817
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintautas.balcytis@rsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vidmantas Paulavičius
Pareigos: vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052361936
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vidmantas.paulavicius@rsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jonas Augulis
Pareigos: vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052361936
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jonas.augulis@rsc.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Astė Jakutytė
Pareigos: vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052361936
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aiste.jakutyte@rsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teikiama paraiška ir atitinkami dokumentai licencijai gauti.
Jeigu dokumentai tenkina reikalavimus, atliekamas inspekcinis patikrinimas.
Inspekcinio patikrinimo išvadų pagrindu priimamas sprendimas išduoti licenciją ir informuojamas pareiškėjas apie jo pareigą susimokėti valstybės rinkliavą.
Gavus patvirtinimą, kad susimokėta valstybės rinkliava, formuojamas įrašas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir duomenys apie išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą siunčiami Licencijų informacinei sistemai (LIS)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ee9f20d79311e8a1baff673bb7216a
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
196 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 30 Kalendorinės dienos Komentaras: šis terminas skaičiuojamas nuo visų reikalingų ir teisingų pateiktų dokumentų gavimo datos
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teikiama paraiška ir atitinkami dokumentai licencijai gauti.
Jeigu dokumentai tenkina reikalavimus, atliekamas inspekcinis patikrinimas.
Inspekcinio patikrinimo išvadų pagrindu priimamas sprendimas išduoti licenciją ir informuojamas pareiškėjas apie jo pareigą susimokėti valstybės rinkliavą.
Gavus patvirtinimą, kad susimokėta valstybės rinkliava, formuojamas įrašas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir duomenys apie išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą siunčiami Licencijų informacinei sistemai (LIS)
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/301dfc60bb4111e88f64a5ecc703f89b?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“.
Pavadinimas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01ee9f20d79311e8a1baff673bb7216a
Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7083DB116A2E/asr
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas  Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas
Pastabos
Gintautas Balčytis

Tel. 852105817
Raktažodžiai
jonizuojančioji spinduliuotė, licencija. Radiacinės saugos centras
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teikiama paraiška ir atitinkami dokumentai licencijai gauti.
Jeigu dokumentai tenkina reikalavimus, atliekamas inspekcinis patikrinimas.
Inspekcinio patikrinimo išvadų pagrindu priimamas sprendimas išduoti licenciją ir informuojamas pareiškėjas apie jo pareigą susimokėti valstybės rinkliavą.
Gavus patvirtinimą, kad susimokėta valstybės rinkliava, formuojamas įrašas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre ir duomenys apie išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą siunčiami Licencijų informacinei sistemai (LIS)
PAS29880
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-06-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems