Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052615177
Fakso nr.
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiose šalyse, pripažinimas

Profesinė kvalifikacija pripažįstama Europos Sąjungos valstybių narių piliečių, Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių, Šveicarijos Konfederacijos piliečių (toliau – valstybių narių piliečiai) ir trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje. Pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, asmuo gali dirbti Lietuvos Respublikoje pagal tą pačią profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu trečiojoje valstybėje, tokiomis pat sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Akreditavimo tarnybai užpildytą nustatytos formos Paraišką dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo  ir reikiamus dokumentus asmeniškai, paštu (adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius).

 Tarnyba galutinį motyvuotą sprendimą (pripažinti profesinę kvalifikaciją, nepripažinti profesinės kvalifikacijos ar skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę) priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Sprendimas įforminamas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu, kuris pareiškėjui gali būti įteikiamas asmeniškai Tarnyboje, išsiunčiamas el. paštu, paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Tarnyba priima vieną iš šių sprendimų:

 1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

 2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos ir nurodyti motyvuotas atsisakymo pripažinti priežastis;

 3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą.

Sprendimas įforminamas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Tarnybai užpildytą nustatytos formos Paraišką dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo ir reikiamus dokumentus asmeniškai arba paštu (adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius). Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
2. pavardės (vardo) keitimą patvirtinančius dokumentus (jeigu keitėsi);
3. trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);
4. dokumentą (-us), liudijantį (-čius) rengimo trukmę ir rengimo dalykus bei atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jei rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičių arba valandų (jei rengimą galima išreikšti valandomis) skaičių;
5. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažymą, išduotą Studijų kokybės vertinimo centro;
6. dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius) pareiškėjo profesinio darbo stažą (jeigu yra);
7. kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
8. įgaliojimą, jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo.
Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų 2, 3, 4, 6, 7, 8 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Markauskienė
Pareigos: Specialistų licencijavimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052615147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: indre.markauskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Jelinskienė
Pareigos: Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: dalia.jelinskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ilona Paulauskaitė
Pareigos: Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: ilona.paulauskaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1) Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai, paštu (adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius) pateikia Tarnybai nustatytos formos rašytinę paraišką ir reikiamus dokumentus. 2) Pateiktą paraišką ir dokumentus Tarnyba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos įvertina, ar paraiška užpildyta tinkamai ir pateikti visi reikiami dokumentai. 3) Tarnyba turi teisę Įstatymo 6 prim (1) straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka reikalauti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateikti trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus bei Įstatymo 6 prim (1) straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatyta tvarka keiptis į kitas Lietuvos Respublikos institucijas, trečiųjų valstybių ar valstybių narių institucijas dėl informacijos, susijusios su pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimu. 4) Tarnyba priima sprendimą atmesti paraišką esant Įstatymo 6 prim (1) straipsnio 6 dalyje nurodytoms sąlygoms. Tarnybos sprendimas atmesti paraišką turi būti motyvuotas, nurodant Įstatymo 6 prim (1) straipsnio 6 dalies atitinkamą punktą, kuriuo buvo vadovautasi, ir pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui pateikiamas raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
5) Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia visus reikalingus dokumentus, būtinus profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, Tarnyba gautą paraišką ir susijusius dokumentus perduoda vertinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, vertinimo komisijai (toliau – Komisija).
6) Komisija, įvertinusi pateiktą paraišką ir dokumentus, pateikia išvadą dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir siūlo, nurodydama motyvuotas priežastis, Tarnybai priimti vieną iš šių sprendimų:
1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;
2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos;
3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą.
7) Tarnyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paraiškos ir kartu pateiktų visų reikalaujamų dokumentų gavimo dienos priima vieną Įstatymo 6 prim (1) straipsnio 3 dalies 1 – 3 punktuose nurodytų sprendimų:
1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, jeigu yra tenkinama Įstatymo 6 prim straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta sąlyga. Sprendimas pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui pateikiamas raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;
2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos, jeigu yra tenkinama bent viena iš Įstatymo 6 prim straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų. Tarnybos sprendimas nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui pateikiamas raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;
3. skirti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą, jeigu tenkinama bent viena iš Įstatymo 6 prim straipsnio 12 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų. Tarnybos sprendimas skirti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui pateikiamas raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
8) Sprendimas įforminamas Tarnybos direktoriaus įsakymu. 9) Apie priimtą sprendimą Tarnyba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimo
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.074B2F6259F9/asr
Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/28644f70fbd111e99681cd81dcdca52c
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“<br/> Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesines kvalifikacijas, pripažinimo tvarkos aprašas patvirtintas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T1-1683-(1.1.) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskiriamų reglamentuojamų profesijų, išskyrus vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesijas, profesinės kvalifikacijos pripažinimo“

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS36816
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-05-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems