Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Rokiškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Rokiškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Rokiškio rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 94, Rokiškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 58 71233
Fakso nr.
+370 4 58 71420
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Mokinių priėmimas į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tai kalendoriniais metais sueina 7 metai. Jeigu pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti anksčiau, turi būti PPT įvertintas vaiko brandumas.
Kiekvienais metais Rokiškio miesto mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programas, iki kovo 16 d. Švietimo skyriui pristato vardinius būsimų pirmokų sąrašus.
Pirmų klasių mokinius paskirsto ir klasių komplektų skaičių Rokiškio miesto mokyklose nustato savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, komisijos nutarimas teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.
Asmenys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, priimami mokytis į mokyklą, vykdančią vidurinio ugdymo programą, neviršijant savivaldybės tarybos nustatyto tai mokyklai klasių komplektų skaičiaus einamiems metams. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys.
Pirmumo teise priimami mokiniai iš savivaldybės teritorijos. Jei norinčių yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausiai priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
Priėmus visus pageidaujančius savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus, į likusias vietas priimami ne savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai pagal prašymo pateikimo datą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pradinis ugdymas; Kita; Pagrindinis ugdymas; Vidurinis ugdymas; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Ugdymo paslaugų prieinamumas, racionaliai panaudojant ugdymo organizavimui skiriamas lėšas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Mokinys, pageidaujantis mokytis mokyklos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:
prašymą (už vaiką iki 14 m. -teikia tėvai (globėjai)), vaikas nuo 14 m. iki 18 m. gali prašymą teikti pats, tik reikia turėti raštišką tėvų (globėjų) sutikimą;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą;
mokymosi pasiekimus liudijantį dokumentą (išskyrus priimamus į pirmą klasę);
pedagoginės-psichologinės tarnybos išduotą brandumo įvertinimą, jeigu į pirmą klasę mokytis priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai.
Vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimas atliekamas nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d..
Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje mokyklos vadovui pateikia tik prašymą.
Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš pažymėjimų: įgyto išsilavinimo; mokymosi pasiekimų, pažymą apie mokymosi pasiekimus.
Švietimo skyrius kartu su PPT ir mokyklos direktoriumi, tėvams )globėjams) pageidaujant, priima sprendimą dėl mokinio, kuriems dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, ugdymo specialiojoje klasėje.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aurimas Laužadis
Pareigos: Švietimo skyriaus vedėjas
Telefonas: 8-458 71281
Mobilusis telefonas: 861499306
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: svietv@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolita Geidanienė
Pareigos: Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8-458 71280
Mobilusis telefonas: 861499296
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: j.geidaniene@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymus į mokyklą registruoja mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
Prašymai mokytis priimami kiekvienais kalendoriniais metais nuo sausio 2 dienos iki rugsėjo 1 dienos.
Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į Rokiškio miesto bendrojo ugdymo mokyklų pirmas klases priimami mokyklose nuo sausio 2 dienos iki kovo 15 dienos. Po kovo 15 d. tėvai prašymus pateikia Švietimo skyriui.

Prašymai dėl priėmimo į mokyklas registruojami vieneriems mokslo metams skirtame registre, kuriame privalo būti šios skiltys: eilės numeris; mokinio vardas, pavardė; prašymą rašiusiojo vardas, pavardė; adresas; prašymo pateikimo data; žyma apie priėmimą (įsakymo data ir nr.); iš kur atvyko ir kur išvyko.
Mokinių priėmimas įforminamas mokymo sutartimi.
Sudarius mokymo sutartį mokinys registruojamas mokinių registre.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymai mokytis priimami kiekvienais kalendoriniais metais nuo sausio 2 dienos iki rugsėjo 1 dienos.
Tėvų prašymai dėl vaikų priėmimo į Rokiškio miesto bendrojo ugdymo mokyklų pirmas klases priimami mokyklose nuo sausio 2 dienos iki kovo 15 dienos. Po kovo 15 d. tėvai prašymus pateikia Švietimo skyriui.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimas Nr. TS-10.183 "Dėl mokinių priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 "Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymas Nr. V-1369 "Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymas Nr. ĮSAK- 556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012-05-05 įsakymo Nr. V-766 redakcija).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda #
LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 "Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymas Nr. V-1369 "Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymas Nr. ĮSAK- 556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012-05-05 įsakymo Nr. V-766 redakcija).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"" href="#" alt="Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimas Nr. TS-10.183 "Dėl mokinių priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 "Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymas Nr. V-1369 "Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymas Nr. ĮSAK- 556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012-05-05 įsakymo Nr. V-766 redakcija).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"">Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimas Nr. TS-10.183 LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 "Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymas Nr. V-1369 "Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymas Nr. ĮSAK- 556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012-05-05 įsakymo Nr. V-766 redakcija).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"" title="Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimas Nr. TS-10.183 "Dėl mokinių priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 "Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymas Nr. V-1369 "Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymas Nr. ĮSAK- 556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012-05-05 įsakymo Nr. V-766 redakcija).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo""> Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012-09-28 sprendimas Nr. TS-10.183 "Dėl mokinių priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
LRV 2011-06-29 nutarimas Nr. 768 "Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymas Nr. V-1369 "Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymas Nr. ĮSAK- 556 "Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012-05-05 įsakymo Nr. V-766 redakcija).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30 įsakymas Nr. V-1795 "Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
MOKINIŲ PRIĖMIMAS
PAS4422
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems