Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Prienų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Prienų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Prienų rajono savivaldybė
Adresas
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37031961102
Fakso nr.
+37031961199
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Statybą leidžiančio dokumento išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį ar paprastąjį statinio remontą, keisti pastato ar jo dalies paskirtį, nugriauti ypatingą, neypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Asmens prašymas teikiamas per informacinę sistemą „Infostatyba“ arba priimamas Statytojui (ar jo įgaliotam asmeniui) tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (instituciją). Leidimas pasirašytas elektroniniu parašu gaunamas per IS „Infostatyba“, o leidimo popierinis variantas išduodamas asmeniui (ar jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją ar siunčiamas elektroniniu paštu. Valstybinė rinkliava už leidimą privalo būti sumokėta iki leidimo išdavimo.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos; Leidimų, skirtų statybai, renovacijai ir rekonstrukcijai, išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Leidimas statyti, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik elektroninė versija, patvirtinta privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais.
3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai ekspertizė privaloma pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį).
4. Žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus.
5. Statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia kitas įgaliotas asmuo.
6. Sutartis, sutikimas ar susitarimas su žemės sklypo savininku, valdytoju ar servitutą patvirtinantys dokumentai. Kai žemės sklypo statytojas nevaldo nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise ir jame numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus kai valstybinėje žemėje atnaujinami pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti mažesniais norminiais atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat jei kitą žemės sklypą numatoma laikinai naudoti statybos metu.
7.Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija.
8. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
9. Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį.
10. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.
11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju).
12. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos.
13. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus.
14.Gretimo žemės sklypo savininko, valstybės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojimo turto registrą, Nekilnojimo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje.
15. Statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais.
16. Statinio projekto priėmimo – perdavimo aktas.
17. Dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53069
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Joneliūnienė
Pareigos: Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Telefonas: +37031961125
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dalia.joneliuniene@prienai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Nustatyta forma. Prašymas adresuojamas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo gali pats pateikti prašymą su pridedamais dokumentais per išorinę programos dalį nesikreipdamas į savivaldybę arba atvykęs pateikia prašymą su reikalingais dokumentais.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/RHuVZMouQS
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/cuqIGcUnNw
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0539E2FEB29E/ChVziSUVex
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
Pavadinimas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
Pavadinimas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/lFvpBvoUYH
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo<br/> STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo

Pavadinimas STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė
Pavadinimas STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197405/nRqDRqwMgk
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
Pavadinimas STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.139277
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos
Pavadinimas STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226882
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
Pavadinimas STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230706
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai
Pavadinimas STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8EF1358E6A4D/mlGDAoVIWr
STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai
Pavadinimas STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.258968
STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas
Pavadinimas STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.413395?jfwid=q86m1vs6i
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
Pavadinimas STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.724DD894F26B/exTuVrKgne
STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
Pavadinimas STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.260205
STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
Pavadinimas STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719
 STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka  STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.26B563184529?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5D6D055CC00C?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.5787?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV skyriaus 1 skirsnio 13 punkte nurodyta, kad pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja. Užregistravus prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo, patikrina: ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui. Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą privalančių patikrinti subjektų paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dienos, skiriama:
1) 20 darbo dienų – ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju;
2) 10 darbo dienų – kitais, negu nurodyti šios dalies 1 punkte, atvejais. Šio straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai išduodami per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui registruojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Raktažodžiai
statyba, leidimas
PAS20636
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-09-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems