Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas vieno statytojo (užsakovo) vardu.

Statybą leidžiantys dokumentai yra:

1) naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai; naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais – leidimas statyti naują statinį;

2) ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui; nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais – leidimas rekonstruoti statinį;

3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;

4)ypatingo ir neypatingo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui, atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis; ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais - leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą.

5)branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti - leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą;

6)keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai - leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį;

7)– ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys - leidimas nugriauti statinį;

8) norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą statybą.

9) tais atvejais, kai 1–8 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai;

Leidimą tęsti sustabdytą statybą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Statyba; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Pradedant statybas / rekonstrukciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Statybą leidžiančiam dokumentui, išskyrus leidimą tęsti sustabdytą statybą, gauti pateikiami šie dokumentai:
1) prašymas;
2) statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;
3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal nustatytus reikalavimus;
5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinis sprendimas;
8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus vykdant naują statybą;
10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas).
13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą šio įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5307
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB bankas „SwedBank“ LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintas Brazas
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37042841550
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintas.brazas@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/yPBYFuVHsn
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/cuqIGcUnNw
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E82AA2664C/mkdVuXeYNl
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys" patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys" patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08: 2002 „Statinio statybos rūšys" patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
statyba, rekonstrukcija, pastatas
PAS3860
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-04-15
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems